عسکري دوازدهمین مربي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم ملي تکوانــدو در حالي آماده حضــور در مســابقات قهرماني آســیا ميشود که فریبرز عســگري بهعنوان دوازدهمین مربي ســکان هدایت این تیم را برعهده گرفته است.

ویتنام در شــهر هوشي مینه طي روزهاي سوم تا پنجم خردادماه میزبان بیســت و ســومین دوره رقابتهــاي قهرماني آســیا اســت. میداني که تیم ملي کشورمان تاکنون در 17 دوره آن با 11 مربي حضور داشته و هجدهمین حضور خــود را بــا دوازدهمین مربي تجربه خواهد کرد.

«چانــگ منگیل»کــرهاي نخســتین بــار در ســومین دوره این مســابقات هدایت تیم ملي کشورمان را در رقابتهــاي 1357 هنــگ کنگ برعهده گرفت. مســابقاتي که با عنوان سومي ایران به پایان رسید.

پس از آن «شــین چــال کانگ» کــرهاي و رییــس کمیته فنــي فعلي فدراســیون این کشــور در مسابقات 1986 استرالیا سرمربي تیم کشورمان بــود. علي مدیــري نخســتین مربي ایراني در رقابتهــاي 1988 کاتماندو سرمربي تیم کشــورمان شد. دو سال بعد «کانگ» دوباره و بهعنوان آخرین مربي خارجــي تکواندو ایران در بخش مبــارزه ســرمربي تیم کشــورمان در رقابتهاي 1990 چین تایپه شد. نکته جالــب اینکه ایران در هــر دو دورهاي که با هدایت این کرهاي به مســابقات قهرماني آسیا اعزام شد، عنوان چهارم را کسب کرد.

حســن ذوالقدر با سه دوره حضور در راس کادر فني تیــم ملي ایران در مسابقات 1992 مالزي، 1998 ویتنام و 2002 اردن باســابقهترین سرمربي تیم ملي ایران اســت. ایران با هدایت او دو عنوان نایب قهرماني و یک عنوان چهارمي کسب کرد.

ســید حســن زاهــدي 1994( - مانیل -چهــارم)، نــادر خدامرادي 1996( - ملبــورن - نایب قهرمان) و حمید باقــي نژاد(0002 - هنگ کنگ - چهارم) هر کدام یــک دوره هدایت تیم ملي کشورمان را برعهده داشتهاند. مرتضي کریمي در مسابقات 2004 کره جنوبي و 2006 تایلند دو دوره متوالي با تیم کشورمان نایب قهرمان شد.

پس از آن رضا مهماندوست هدایت تیم ملــي را برعهده گرفت و به آرزوي ایران براي ایستادن روي بام آسیا پایان داد و در دو دوره متوالــي 2008 ژنگو چین و 2010 آســتانه قزاقســتان با ثبت بهترین عملکــرد جام قهرماني را تصاحب کرد.

بیژن مغانلو هم دو دوره مسوولیت تیم را برعهده داشــت که در مسابقات 2012 ویتنام نایب قهرمان شــد و در 2014 تاشکند سکوي قهرماني را براي ســومین بار نصیب تیم کشورمان کرد. ســید نعمت خلیفه هم در مســابقات 2016 مانیــل با تیم ملي کشــورمان قهرمان شد. این چهارمین قهرماني تیم ایران در مسابقات قهرماني آسیا بود.

در ایــن بین رضا مهماندوســت با دو قهرمانــي پرافتخارترین مربي ایراني در عرصه مسابقات قهرماني آسیا است. پــس از آن مقانلو با یک قهرماني و یک نایب قهرمانــي، خلیفه با یک قهرماني، ذوالقدر با دو نایب قهرماني و یک عنوان چهارمي و مرتضــي کریمي با دو نایب قهرماني در ردیفهاي بعدي قرار دارند.

اما فریبرز عســگري دوازدهمین مربــي ایــران در مســابقات قهرماني اســت. مربي که بعد از دو سال رکود، در سختترین شرایط هدایت تیم ملي را برعهده گرفته و عالوه بر مســابقات قهرماني آسیا، بازيهاي آسیایي را نیز پیش رو دارد.

تیم ملي تکواندو هفته آینده جهت حضور در مسابقات قهرماني آسیا راهي ویتنام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.