نوجوانان كشتي آزاد ايران به تهران بازگشتند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي تیم کشتي آزاد نوجوانان ایران پس از کسب عنوان قهرماني آسیا در شهر تاشکند ازبکستان، بامداد روز گذشته به تهران بازگشتند. رقابتهاي کشــتي آزاد قهرماني نوجوانان آســیا در روزهاي 22 و 23 اردیبهشــتماه در شهر تاشــکند ازبکستان برگزار شــد و در پایان تیم ایران با شش مدال طالي رحمان عموزاده، محمد کریمي، محمد نخودي، محمدرضا قیاســي، علیرضا عبداللهي و امیرحســین زارع به ترتیب در وزنهاي 54، ‪92 08، 17، 56،‬ و 110 کیلوگــرم و دو مدال برنز سیدعرفان جعفریان در وزن 51 کیلوگرم و سجاد گودرزي در وزن 55 کیلوگرم و کسب 196 امتیاز بهعنوان قهرماني رســید و تیمهاي قزاقستان و ازبکستان به ترتیب با 171 و 146 امتیاز پس از تیم ایــران در جایگاههاي دوم و ســوم قرار گرفتند. این مســابقهها همچنین رقابتهاي گزینشــي بازيهاي المپیک 2018 جوانان در آرژانتین بود که تیم ایران دو سهمیه ممکن را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.