پاداش فدراسيون كشتي به گرايي، يزداني و محبي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کمیته انضباطي فدراسیون کشــتي همچنین آراي تشویقي خود را در مورد کشتي گیران شرکت کننده در رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي اعالم کرد. بر این اساس یدا... محبي به دلیل کنترل محمد حسن محبي که به عملکرد داوران معترض بود با 3 سکه بهار آزادي و اهداي لوح تقدیر تشویق ميشود. محمدعلي گرایي هم با اهداي یک سکه بهار آزادي به همراه لوح تقدیر تشویق ميشود. حسن یزداني هم به دلیل کشتي گرفتن با وجود مصدومیت و احترام گذاشتن به قانون انتخابي با اهداي 2 سکه بهار آزادي به همراه لوح تقدیر تشویق ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.