بهنامفر جان سالم بهدر برد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مهران بهنامفر ســرمربي تیمهای پایه کاراته ایران در ســفر به شمال کشور دچار سانحه رانندگي شد، ولي به خود وي و همراهانش آسیب نرسید. بهنامفر که روز سهشنبه بعد از بازگشــت از رقابتهاي قهرماني آسیا راهي یکي از شهرهاي شمالي شده بود، بر اثر حادثه واژگوني خودروي خود، دچار سانحه شد.

او البته از سالمت خود و همراهانش خبر داده و اعالم کرده که به تهران بر ميگردد.

بهنامفر بعد از رقابتهاي قهرماني آسیا از سمت خود استعفا داده بود و از عملکرد تیم تحت رهبري خود رضایت نداشت.

او براي دوري از حاشیهها و خارج شدن از شرایط روحي بد، راهي شمال کشور شده بود. مســووالن فدراسیون کاراته با اســتعفاي بهنامفر مخالفت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.