دعوت كشتيگيران اختياري به اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخســتین مرحله اردوي آمادگي رســمي تیمهاي ملي کشتي آزاد و فرنگي ایران به منظور شــرکت در بازيهاي آسیایي 2018 جاکارتاي اندونــزي و همچنین پیکارهاي کشــتي قهرماني بزرگســاالن جهان در بوداپســت مجارستان از فردا (جمعه) در خانه کشــتي عبدا... موحد در مجموعه ورزشي آزادي تهران برپا ميشود.

براي این اردو که تا روز 7 خرداد ماه ادامه دارد، در کشــتي آزاد و در وزن 57 کیلوگرم: رضــا اطري و مهران رضــازاده از مازندران و فرهــاد جالیي از تهران؛ در 61 کیلوگرم: باقر یخکشــي و محمد رمضانپور از مازندران؛ در 65 کیلوگرم: حســن مرادقلي و یونس امامي از تهــران، مهــران نصیري از مازنــدران؛ در 70 کیلوگرم: میثــم نصیري از زنجان و نیما اشقاقي از مازندران؛ در 74 کیلوگرم: مصطفي حســینخاني از تهران و سعید داداش پور از مازندران؛ در 79 کیلوگرم: امید حسن تبار و عزتا... اکبري از مازندران، علیرضا قاســمي و محمد زارعي از تهران؛ در 86 کیلوگرم: حسن یزداني، کامران قاسم پور و احمد بذري از مازندران؛ در 92 کیلوگــرم: محمدجواد ابراهیمــي از مازندران و علیرضا کریمي از البرز؛ در 97 کیلوگرم: علیرضا گودرزي از سیستان و بلوچستان، مجتبي گلیــج از مازندران و دانیال شــریعتينیا از همــدان و در 125 کیلوگرم: پرویز هادي از آذربایجان شرقي و یدا... محبي از کرمانشاه دعوت شدهاند. کشــتيگیران دعوت شــده به صورت اختیاري و غیررســمي نیز حسن رحیمي از تهران، مســعود اســماعیلپور، رضا یزداني و کمیل قاسمي از مازندران هستند.

رســول خادم بهعنوان ســرمربي به همراه محمــد طالیي، علیرضا رضایي، علياکبــر دودانگه و علي اصغر بذري هدایت مليپوشــان را بر عهده دارند.

در کشتي فرنگي نیز در 55 کیلوگرم: مسلم نادري خادم از خراسان رضوي و رضا خدري از البرز؛ در 60 کیلوگرم: مهرداد مرداني از خوزستان، محمد فقیري از تهران و رضا عباســي از البرز؛ در 63 کیلوگرم: محســن حاجيپــور از مازندران و محمــد نوربخش از تهــران؛ در 67 کیلوگرم: محمدرضــا گرایي از فارس و حامد تاب از خوزســتان؛ در 72 کیلوگرم: علي ارسالن از مازندران، فرشاد بلفکه از لرستان و اصغر عالي محمدي از خوزســتان؛ در 77 کیلوگرم: پژمان پشتام از تهران و محمدعلي گرایي از فارس؛ در 82 کیلوگرم: یوسف قادریان از البرز و کیوان رضایي از فارس؛ در 87 کیلوگرم: حســین نوري از البرز، مهــدي فالح از تهران و مهدي بالي از مازندران؛ در 97 کیلوگرم: علياکبر حیدري از قم و امیرحســین حســیني از مازنــدران و در 130 کیلوگــرم: مهدي نــوري از اردبیل، شــهاب قوره جیلــي از تهران و بهنام مهديزاده از تهــران؛ در این اردو حضور دارند.

کشتيگیران دعوت شــده به صورت اختیاري و غیررسمي نیز پیام بویري، رامین طاهري، مهدي علیاري و امیر قاســمي منجزي هســتند. علي اشــکاني بهعنوان ســرمربي به همراه محمدعلــي چمیاني، مهرزاد اســفندیاريفر، داود گیــل نیرنگ و یک مربي به معرفي هیات کشــتي استان تهران، هدایت مليپوشان فرنگي را بر عهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.