سانچس قراردادش را با تاتنهام تمديد كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

داوينسون ســانچس، گرانترين خريد تاريخ تاتنهام قرارداد جديد و ششسالهاي با اين باشگاه امضا كرده است. اين مدافع مياني 12ساله در تابستان گذشــته با قيمت 42 ميليون پوند از آژاكس به اين تيم پيوســته بــود. او 41 بازي در ايــن فصل انجام داد و نقش مهمي در كسب سهميه ليگ قهرمانان از سوي تاتنهام داشــت. باشگاه تاتنهام در بيانيهاي آورده است: «خوشحاليم كه اعالم كنيم داوينسون سانچس قرارداد جديدي با ما تا سال 2024 امضا كرده است.»

سانچس در فهرســت تيم ملي كلمبيا براي حضور در جام جهاني قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.