دخئا: نايب قهرماني در ليگ برتر كافي نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

داويد دخئا، اعتراف كرد كه براي او و همتيميهايــش در باشــگاهي با شأن و شخصيت منچستريونايتد صرفاً كســب عنوان نايب قهرماني ليگ برتر كافي نيست و آنها بايد حداقل بخشي از ناكاميشــان بــراي فتح ليــگ را با قهرماني در جام حذفي انگليس جبران كنند.

شياطين ســرخ شنبه هفته آينده در ورزشــگاه ويمبلــي، در فينال جام حذفــي انگليــس به مصاف چلســي ميرونــد و اين بازي بــراي هر دو تيم فرصتي اســت كه فصــل را بدون جام به پايان نرســانند. برخالف چلســي، منچستريها حداقل توانستهاند عنوان نايب قهرماني ليگ برتر و سهميه ليگ قهرمانان فصل آينده را كســب كنند، عنواني كه دخئا آن را كافي نميداند.

ســنگربان اســپانيايي شياطين ســرخ، در اين بــاره بــه يونايتد رويو گفت: «به عقيده من براي باشــگاهی ماننــد يونايتد، حتي نايب قهرماني هم صرفا كفايت نميكند. ما بايد ســخت بجنگيم تا جامــي ببريم و هفته آينده هم اين فرصت را داريم. دوم شــدن يا نزديك بودن به صدرنشين ليگ چيزي نــدارد. در نهايت شــما بايد هميشــه بجنگيد تا چيــزي ببريد و اين چيزي اســت كه باشگاه ميخواهد و هواداران هم حقشان اســت كه شاهد قهرماني تيمشان باشند. پس اين يعني كه دوم شدن براي ما كافي نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.