كيهيل: قهرماني جام حذفي هنوز هم ارزش دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

برخالف ادعاي برخي كه معتقدند قهرماني چلسي در جام حذفي نميتواند روي ناكاميهــاي ايــن تيــم در اين فصل ليگ برتر و ليــگ قهرمانان اروپا ســرپوش بگذارد، مدافع اين تيم گري كيهيل معتقد اســت كه اين جام براي آبيپوشــان لندن ارزشمند خواهد بود. كيهيل در اين فصــل روزهاي خوبي را در چلسي تجربه نكرد چون هم از چشم ســرمربي اين تيم آنتونيــو كونته افتاد هم از چشــم سرمربي تيم ملي انگليس گرت ســاوتگيت. ناكامي چلسي براي كسب ســهميه ليگ قهرمانان اروپا هم بر تلخيهاي اين فصل كيهيل افزود. با تمام اينها و حادثه تلخي كه در ابتداي ســال گذشته براي او رخ داد (ضربه كه به ســر رايان ميسون بازيكن هالسيتي زد و باعث شكستگي جمجمه او و خارج شــدنش از دنياي فوتبال شد)، كيهيل هنوز به رقم خوردن پاياني خوش براي فصلش اميدوار است.

او گفــت: «به داليل زيادي فصلي كه گذشــت فصل ســختي بــراي من بود. به خصــوص اتفاقي كه براي رايان ميسون رخ داد و من پيش از اين هرگز مشابه آن را تجربه نكرده بودم. مشخصاً پذيرش آن بسيار سخت بود. اين فصل براي من فصل پرفراز و نشــيبي بود. با اين حال كســي نميتواند ادعا كند كه جام حذفي جام كم ارزشــي است. شما در اين مــورد داريد از افــراد ناآگاهي اطالعات ميگيريد. به نظر من قهرماني در جــام حذفی درســت يك ســطح پايينتر از قهرماني در ليگ است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.