آزار: چلسي بايد بازيكنان خوبي بخرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ادن آزار به اين اشاره كرده كه آيندهاش در چلسي وابسته به اين است كه اين باشگاه بتواند بازيكنان خوبي بخرد.

گفته ميشــود مقامات چلسي به دنبال آن هســتند كه آزار را ترغيب كنند قرارداد جديدي بــه ارزش 003هزار پوند در هفته امضا كند. اين مليپــوش بلژيكي هنوز با اين قــرارداد موافقت نكرده است و به اين ترتيب شايعه شده كه ممكن اســت در تابستان از چلســي برود. البته قرارداد فعلي او تا سال 2020 است.

رئــال مادريــد ايــن بازيكن 72ســاله را مدتهاســت كــه ميخواهد و منچسترســيتي هم به خريد اين بازيكن ســابق ليل عالقه دارد. آزار گفته كه تصميمش بســتگي به اين دارد كه چلسي در هفتههاي آينده چه بازيكناني را بخرد. او ميگويد: «منتظر بازيكنان جديدي هستم كه فصل بعد ميآيند. من ميخواهم باشگاه بازيكنان خوبي بخرد، چون ميخواهم فصل بعد ليگ برتر را فتح كنم.»

آزار همچنيــن گفته ميداند كــه قرارداد بعــدياش يكــي از آخرين قراردادهــاي دوران بازياش خواهد بود: «به همين دليل اســت كه دارم ســر فرصت فكر ميكنم. اين قرارداد خيلي مهــم خواهد بــود و بايد به مســائل زيادي فكر كنم امــا يك چيز قطعي اســت: اينكه در اينجا راضيام.»

چلســي در دوميــن فصل آنتونيــو كونته روزهاي خوبي را ســپري نكــرد و در نهايت در ليگ پنجم شــد و به ليگ قهرمانان نرسيد. آزار با اين حال ميگويد كه فينال جام حذفي مقابل منچســتريونايتد آخرين بازي او براي چلســي نخواهــد بود: «همانطــور كه بارهــا گفتهام، به نظرم فينال جام حذفــي آخرين بازي من براي چلسي نيســت. البته اين آخرين بازي فصل من خواهد بود. پس از جــام جهاني آماده فصل بعد خواهيم شــد اما من كه فكــر ميكنم همينجا خواهم بود. شــنبه بازي بزرگي برگزار ميشود. من تنها ميخواهم پيروز شوم. ما چلسي هستيم و نيــاز به قهرماني داريــم و در حال حاضر هيچ چيز نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.