ژيرو: فرانسه بهتر از جام جهاني 2014 خواهد بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوليويه ژيرو گفته كه فرانســه در جام جهانــي 2018 بهتر از جام جهانی 2014 كار خواهد كرد. آبيها در برزيل در مرحله يكچهارم نهايي مقابل آلمان شكست خوردند. آنها در يورو 2016 انتقام شكستشان را از آلمان گرفتند اما در نهايت در خانه خود در فينال به پرتغال باختند.

ديديه دشان ستارگان بسياري در روسيه در اختيار دارد و ژيرو، مهاجم چلســي مطمئن است كــه تيمش ميتواند بهتر از دوره قبلي عمل كند: «ما تيمي مدعي هستيم و قرار است بهتر از سال 2014 كار كنيم.»

فدراســيون فوتبال فرانســه، هــدف تيم را راهيابي به نيمهنهايي در نظر گرفته اســت و ژيرو ميگويد كه اين مشــوق بزرگي بــراي بازيكنان است و باعث خواهد شد آنها به فينال هم برسند: «هدف فدراســيون اين اســت كه به نيمهنهايي برسيم اما پنج روز پيش از فينال، شما تمام تالش خود را خواهيد كرد، دســت به حساب و كتاب نخواهيد زد، فكر نخواهيد كرد و به دل عمل خواهيد زد.»

فرانسه از سال 2006 تاكنون ديگر به نيمهنهايي جام جهاني نرسيده است و در ســال 2010 در گروهش در جام جهاني آخر شد. مسير آنها به نيمهنهايي جام جهاني امســال دشوار خواهد بود و تيم دشان ممكن است با تيمهايي نظير آرژانتين، كرواسي، اسپانيا، اروگوئه و پرتغال برخورد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.