هیوز در ساوتهمپتون ميماند؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

راف كروگــر، رييس باشــگاه ســاوتهمپتون بر اين باور است كه مــارك هيوز گزينــهاي عالي براي اين باشگاه است و به اين ترتيب به دنبال حفظ اين مربي است.

هيــوز در مــاه مــارس بــه ســاوتهمپتون آمــد تا آنهــا را از خطر ســقوط نجات دهد. اين تيم در نهايــت با كســب رتبه هفدهم توانســت در ليگ برتــر بماند. اين مربي ولزي قــراردادي كوتاهمدت داشــت ولي حاال كروگر ميگويد: «از زمانــي كه او آمــده همه چيز عالي پيش رفته است و او گزينهاي عالي بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.