ويالي: آلگري بايد در يووه بماند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جيانلــوكا ويالــي، بازيكن ســابق يوونتوس گفته كه ماســيميليانو آلگري كار درســتي ميكند كه عالقه آرسنال و چلسي را ناديده ميگيرد و در يوونتوس ميماند.

پس از پنجمين قهرماني آلگري در سري آ، شايعات زيادي مبني بر رفتن او از يوونتوس مطرح شد. آرسنال به دنبال يافتن جانشــيني براي آرسن ونگر است و آنتونيــو كونته هم احتماال از چلســي خواهد رفت.

اما آلگري گفته قصد ندارد يوونتوس را ترك كند و ويالي ميگويد او ميتواند تبديل به «ســر مكس» يوونتوس شود. ويالي ميگويد: «امروزه، فوتباليســتها برند شــدهاند. مربي بايــد اين را در نظر داشته باشــد. فكر نميكنم آلگري براي يافتن انگيزه مجبور باشد به تيم ديگري برود. شــايد حتي فرگوســن هم به اين موضوع فكر كرده باشــد كه هدايت تيم ديگري را به عهده بگيرد اما او هم بيش از 25 ســال در يك تيم ماند. شايد يك روز به آلگري بگوييم ســر مكس. آسان نيســت يوونتوس را ترك كنيد چون به ســختي ميتوانيد باشــگاه بهتري پيدا كنيد.»

آلگــري احتمــاال در آينــده هم با پيشــنهادهايي روبهرو خواهد شد. ويالي ميگويد او يكــي از بهترين مربيان حال حاضر فوتبال اســت. ويالي كه در ســال 1996 با يووه فاتح ليگ قهرمانان شــد، گفته: «مكس هم از نظر فني و هم از نظر تاكتيكي خيلي خوب اســت. او ميتواند سيســتم تيمش را به نحوي تغيير دهد كه بتواند رقيبان متفــاوت را مهار كند. توانايي مديريت او هم اغلب ناديده گرفته ميشــود. من دوست داشتم او مربي من باشد.»

ويالــي ســابقه بــازي در كرمونزه، ســمپدوريا، يوونتوس و چلسي را دارد و فوتبالش را در لندن به پايان رســاند. او 59 بازي ملي بــراي ايتاليا انجام داده و 16 گل هم براي اين تيم به ثمر رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.