رونالدو و كارواخال به تمرينات برگشتند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتيانو رونالــدو و دنــي كارواخال به تمرينات رئال مادريد برگشــتهاند. رونالــدو دو بــازي اخير رئــال در الليــگا را به دليل مصدوميت از مچ پا مقابل بارسلونا از دست داده بود. كارواخال هم به دليــل مصدوميت همســترينگ از بازي رفت نيمهنهايي ليگ قهرمانان غايب بوده است.

مادريديهــا تصاويــر تمرين اخيــر خــود را در توييتر منتشــر كردهاند و اين دو نفر در اين تصاوير ســرزنده و بدون مشــكل به نظر ميرسند.

آنهــا در تمرينــات گروهــي تيم زينالدين زيدان هم شــركت داشتند. مادريد شــنبه در آخرين بازي فصل به مصاف ويارئال ميرود و ســپس فينال ليــگ قهرمانان را برابر ليورپول برگزار خواهد كرد.

رونالــدو بازيكنــي كليــدي براي رئــال مادريــد در اين فصل ليــگ قهرمانان بوده اســت. او در اين فصل ركورد بيشــترين برد در ليگ قهرمانــان را از آن خود كرد. او همچنيــن در 11 بازي پياپي در اين رقابتهــا گل زد و هرچند كه روند گلزنيهايش در برد دو بر يك مقابل بايرن مونيــخ در نيمهنهايي به پايان رســيد، او حــاال در فينال فرصــت آن را مييابد كه به تعداد گلهايش اضافه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.