مانچیني: پول نميتوانست مرا از هدايت تیم ملي ايتالیا منصرف كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روبرتــو مانچيني سهشــنبه پس از مراســم معارفهاش بهعنوان ســرمربي جديد تيــم ملي ايتاليا گفت از اينكه قرارداد چنــد ميليون يورويياش با زنيت ســنپترزبورگ روسيه را فسخ كرده تا هدايت آتزوري را برعهده بگيرد، پشيمان نيســت. طبق ادعاي رســانههاي ايتاليايي مانچو در حالي قراردادش را با زنيت فســخ كرد تا به رويايش بــراي هدايت تيم ملي ايتاليا برســد كه در صورت ماندن در روسيه و به پايان رســاندن قراردادش با اين تيم 13 ميليون يورو درآمد كســب ميكرد. او اما حاضر شــد با حقوقي به مراتب كمتر هدايت الجورديپوشــان را برعهده بگيــرد و تيمي را كه بعد از ناكامياش در رســيدن به جام جهاني زمين خورده، دوباره احيا كند.

مانچينــي در اردوگاه تيــم ملــي ايتاليا در فلورانــس گفت: «به نظــر من اينكــه در زمان مشــكالت تيم ملي، بخواهي بــه آن كمك كني، حركت زيبايي اســت. پول همه چيز نيست و من ميخواهم كارهايي كه دوست دارم را انجام دهم.»

مانچيني 53 ســاله كه گفته ميشــود حقوقش بهعنوان سرمربي تيم ملي ايتاليا 2/3 ميليون دالر در ســال به عالوه پاداش است، تا سال 2020 با آتزوري قــرارداد دارد امــا اگر بتواند اين تيــم را به مرحله نهايي يورو 2020 برســاند، قراردادش به صورت خودكار تا جام جهاني 2022 قطر تمديد ميشود.

مانچينــي ادامه داد: «من فكر ميكنم كه براي كســي بهعنوان ســرمربي ايتاليا، هميشــه كار سخت اســت و االن براي من كار سختتر است چون ما به جام جهاني نرفتهايم. با اين حال من براي شروع كارم در اين تيم هيجان زدهام. ســرمربي تيم ملي شدن اتفاق كوچكي نيست. من ميخواستم مطمئن شوم كه فدراسيون صد درصد مرا ميخواهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.