مهار مثلث طاليي ليورپول

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - منبع: مارکا

مثلث محمد صالح، ســاديو مانه و روبرتو فيرمينــو ليورپول را به فينــال ليگ قهرمانان در كيــف رســاند. آنهــا در ايــن راه پورتو، منچسترسيتي و رم را به همراه سويا، ماريبور و اسپارتاك مسكو كنار زدند. اين مثلث تهديدي جدي براي رئال مادريد به شمار ميرود.

زينالديــن زيدان ميداند كــه ناكارآمد كــردن فوتبــال تهاجمي تيــم يورگن كلوپ ميتواند باعث شود براي سومين بار پياپي فاتح ليگ قهرمانان شود اما براي دريافتن ارزش سه مهاجــم ليورپــول، بايد آمار آنهــا را هم ديد. هرچند كه صالح با 10 گل، تيتر يك روزنامهها را با حركات نمايشياش از آن خود ميكند اما فيرمينــو كه او هم 10 گل زده و مانه با 9 گل هم در اين مســابقات فوقالعاده بودهاند. آنها با 29 گل زده، خطرناكتريــن مثلث تاريخ ليگ قهرمانــان در يك فصل را تشــكيل ميدهند. هنوز 90 دقيقه ديگر باقي مانده اســت اما آنها همين حــاال از دو مثلث طاليي BBC رئال مادريــد و MSN بارســلونا عبــور كردهاند. تابستان گذشــته، نگاههاي بسياري به مثلث تهاجمي ادينســون كاواني، نيمــار و كيليان امباپه در پاري ســنژرمن دوخته شده بود اما در نهايــت اين مثلث تهاجمي ليورپول بود كه اروپا را با نمايشهاي موثرش عاشق خود كرد. البته اين ســه نفر در فصلهاي پيشين تا اين حد كارآمد ظاهر نشــده بودند. اين سه نفر در اين فصل در تمامــي رقابتها 90 گل زدهاند

كه بيش از دو برابر 44 گلي است كه در فصل 2016-17 به ثمر رساندند. البته صالح در آن هنــگام در رم بود، مانه تازه به آنفيلد آمده بود و فيرمينو دومين فصل خودش را در ليورپول به پايان برده بود.

كلوپ كاري كرد كــه آنها تبديل به اين بازيكنان خطرناك كنوني شوند و بهترين خط حمله ليگ قهرمانان را بسازند. به اين ترتيب، كار اصلــي مدافعان رئال (كارواخــال، واران، راموس و مارسلو) مهار اين سه مهاجم خواهد بود.

البتــه اين كار براي تيــم كنوني مادريد كار جديدي نيست. آنها براي رسيدن به كيف چنديــن خط حملــه خطرناك اروپــا را مهار كردهاند. رئال در مرحله يكهشتم نهايي مقابل پياسجي قرار گرفت كــه ماهها بود به دليل خريد نيمار و امباپه (كه با قيمت 400 ميليون يورو انجام شد) تيتر اخبار بود. اين دو نفر كنار ادينســون كاواني بازي ميكردند. اين سه نفر در ورزشــگاه ســانتياگو برنابئو كاري از پيش نبردند و بــا مصدوميت نيمــار، اتفاق خاصي هم در بازي برگشت روي نداد. سپس نوبت به يوونتوس با ديباال، ايگواين و مانجوكيچ و بايرن با لواندوفسكي، مولر و ريبري رسيد اما مادريد توانســت در مســير صحيح خود باقي بماند. مســيري كه مقابل مثلــث طاليي خط حمله ليورپول سرنوشتش مشــخص خواهد شد. آيا مدافعان رئال اين بار هم ميتوانند خط حمله خطرناك حريف را مهار كنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.