قرارداد سهساله برايتون با هاتن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريــس هاتن، مربي برايتون پاداش نگه داشــتن اين تيم در ليگ برتر را با قراردادي سهســاله دريافت كرد. هاتن 95ساله كه فصل گذشته برايتون را براي نخستين بار در 34 سال گذشته به ليگ برتر رسانده بود، توانست با پيروزي يك بر صفر مقابل منچســتريونايتد آنها را در ليگ نگه دارد. او ميگويد: «خوشحالم كه قراردادم را با باشــگاه تمديد كردم. ميخواهــم از رييس، مديران، كادر فني و همه در باشــگاه تشــكر كنم، از جمله طرفداران كه حمايت آنها كمك كرد به اهدافمان برسيم. فصل دوم براي ما دشوارتر خواهد بود و ما نياز به اتحاد داريم تا پيشرفت كنيم. زماني كه تعطيالت را به پايان رسانديم و فصل گذشته را بررسي كرديم، به فكر برنامهريزي براي فصل بعد خواهيم بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.