چه كسی دست خالی می ماند؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو و آنتونيــو كونتــه خصومت فوتباليشــان را شنبه شب در حالي از سر ميگيرند كه در اين جنگ پاي يك جام در ميان است.

ايــن بار نه امتيــاز و نه رده باالتر در ليگ بلكــه پاي عنوانــی كه به هر يــك از دو تيم اجــازه ميدهد فصل را دست خالي به پايان نرسانند، بخصوص بــراي آبيپوشــان لندن كــه برخالف رقيب منچســتري امسال سهميه ليگ قهرمانان را هم نگرفتهاند و پيروزي در فينال جام حذفي ميتواند گوشــهاي از ناراحتــي ناشــي از ناكاميهاي تيم در ليگ برتر را جبران كند.

در مقايســه بــا ژوزه مورينيــو در منچســتريونايتد، آنتونيــو كونته نياز بيشــتري به اين جام احساس ميكند. پس از ناكامي در گرفتن ســهميه ليگ قهرمانان فصل آينده، خيليها به بازي امشــب در ورزشــگاه ويمبلي بهعنوان آخرين فرصت سرمربي ايتاليايي چلسي بــراي ابقا شــدنش در اين تيــم نگاه ميكنند و برخي ديگر هم معتقدند هر نتيجهاي كه در ايــن بازي رقم بخورد، حتي اگر چلســي قهرمان شود، باز هم اين بــازي آخرين حضــور كونته روي نيمكت آبيپوشان لندن خواهد بود.

در هــر صــورت هر كــدام از اين گمانهزنيها درســت از آب درآيد، براي كونته هيچ چيز نميتواند لذتبخشتر از كســب قهرماني شود، قهرماني كه با شكســت دادن اصليترين دشمنش در ليگ برتر انگليس حاصل شــود و حتي اگر به او كوچكترين فرصتي براي جلب دوباره اعتماد رومــن آبراموويچ ندهد، حداقل سبب ميشــود كه با خاطرهاي خوش استمفوردبريج را ترك كند.

اين بازي براي كونته سواي اهميتي كــه براي حفــظ اعتبــار و جايگاهش بهعنوان قهرمان فصل گذشته ليگ برتر دارد، از ايــن نظر كــه رقيبش مورينيو اســت، اهميتي دو چندان دارد. در دو ســالي كه كونته در ليگ برتر مربيگري كرده، هيچ كســي مانند مورينيو به او طعنه و كنايه نزده و با او درگيري لفظي پيــدا نكرده اســت. در اواخر نيم فصل نخســت بود كه كونته پاســخ اظهارات نيشدار مورينيــو را با خطاب كردن او با توصيفهايي همچون «يك آدم حقير و جعلي» داد.

مورينيو چند روز قبل از آن كونته را به تباني با ســيهنا براي رساندن اين تيم به سري Aمتهم كرده بود، اگرچه كونتــه با دليــل و مــدرك ثابت كرده بــود كه هيــچ دخالتــي در آن پرونده نداشته اســت. ماجراي دشــمني اين دو اما بــه فصل اول حضــور كونته در چلســي برميگردد، بــه زماني كه مرد ايتاليايي بعــد از هر گلي كه تيمش در خانه به منچســتريونايتد ميزد، از فرط خوشــحالي چنان واكنشهايي نشــان مــيداد كه در ليگ برتر بيســابقه بود و به مــذاق آقاي خاص خــوش نيامد. كونتــه اگرچه بعد از آن بازي بيشــتر خويشــتنداري كرد اما هرگز رابطهاش بــا مورينيو مانند قبل نشــد بخصوص پس از اظهارنظر كنايهآميزش كه گفت نميخواهد مانند مورينيو در چلسي به ســرمربي تبديل شــود كه فصل بعد از قهرمانياش از اين تيم اخراج ميشود.

قهرماني اگرچه براي چلسي مهمتر اســت اما مورينيو هم قطعــا به راحتي حاضر بــه از دســت دادن فرصت تنها جامش در اين فصل نيست. او براي اينكه هواداران به كم شدن فاصله تيمشان با منچسترســيتي در فصل آينده اميدوار بمانند بايد ايــن بازي را ببرد بخصوص كه تيمش در سه بازي گذشته تنها يك گل زده و مدتي اســت كه مورد انتقاد واقع ميشود. اين بازي فرصتي است كه مورينيو نشان دهد راه گرفتن بيشترين بازده از قواي هجومي تيمش را براي كم كردن فاصله با منسيتي در فصل آينده پيدا كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.