لمپارد: كین سوپراستار تیم ملي انگلیس است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرانك لمپارد، كاپيتان ســابق چلســي و تيم ملي انگليــس ميگويد كه در تركيب فعلي سه شــير هيچ كســي به اندازه هري كين، مهاجم تاتنهام برازنده بســتن بازوبند كاپيتاني به بازويش نيست. از وقتي كه گرت ساوتگيت، سرمربي تيم ملي انگليس شده است، بازوبند كاپيتاني اين تيم چند باري در اختيار كين قرار گرفته و او نقشي را عهدهدار شده كه تا پيش از او بر عهده وين روني بود.

لمپارد هــم كين را بهترين گزينه براي هدايت سه شــير در زمين مسابقه ميداند. او به شــبكه BBCگفت: «من فكر ميكنم كه كين كاپيتان تيم ملــي انگليس خواهد بود. او و جردن هندرسون هر دو گزينههاي خوبي هســتند اما هري كين سوپراستار تيم ملي ماست. هر كسي در سراسر دنيا كين و كارهايي كه او انجام ميدهد را ميشناسد. با توجه بــه جايگاهش و اهميتي كه اين نقش براي او دارد، همينطــور با توجه به كنترلي كه روي خودش دارد، شما ميتوانيد مطمئن باشــيد كه فردا كاري نميكند كه اســمش روي جلد روزنامهها باشد.»

برخــالف خط حملــهاش انگليس در خط مياني ترديدهايي دارد. گفته ميشــود كه ممكن اســت جونجو شــولي يكي از 23 بازيكن تركيب نهايي انگليس باشد اما لمپارد آنقدرها به اين موضوع خوشــبين نيست. او ادامه داد: «من فكر نميكنم كه شولي جايي در تيم داشــته باشــد. او ايــن اواخر هم در برنامههاي ساوتگيت نبوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.