گريزمان به دنبال خانه در بهترين منطقه بارسلونا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتوان گريزمان، ســتاره فرانســوي اتلتيكو مادريد، اين روزها به ســوژه داغ رسانههاي بارسلونا تبديل شده است. او كه شــايعات زيادي در مورد توافق پنهانياش با بارســلونا شنيده ميشود، پيش از اين گفته بود كه تا قبل از شروع جام جهاني در مورد آيندهاش تصميمگيري خواهد كــرد و ايــن در حالي است كه در بارسلونا با قطعيت از انتقال او با رقم 100 ميليون يورو صحبــت ميكنند. انتظار ميرود خبر انتقال قطعي او در روزهاي آينده منتشر شود.

در همين حــال خبرنگار ال چيرينگيتــو ادعــا كــرد گريزمان مدتي اســت به دنبال خانهاي مجلل در «گاوا» است؛ منطقهاي نزديك به ورزشــگاه نوكمــپ و اردوگاه تمرينــي بارسلونا كه بســيار نزديك به ســاحل اســت. در اين شرايط بايد انتقال ســتاره فرانسوي به بارسلونا را قطعي بدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.