بارسلونا در آستانه جذب مدافع سويا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه بارســلونا فارغ از اينكــه مذاكــرات تمديــد قرارداد ســاموئل اومتيتي به چــه نتيجهاي خواهد رســيد تصميــم گرفته در تابســتان يك مدافع مياني جذب كند و كلمان لنگلت، مدافع فرانسوي سويا در صدر فهرست آنها قرار دارد.

بنــا بر گــزارش نشــريه اســپورت و مونــدو دپورتيوو، بارسلونا پس از مصدوميتهاي پياپــي فرمالــن و عملكــرد نااميدكننــده يري مينا تصميم بــه تقويت خط دفــاع خودش گرفتــه و در روزهــاي اخيــر مذاكــرات جــدي با ســويا و نمايندگان لنگلت 22 ســاله را آغاز كرده است.

بنــد فســخ قــرارداد 30 ميليــون يورويي ايــن بازيكن خريدش را آسان كرده و انتظار ميرود بارسا به زودي اين بند را فعــال كند. گفته ميشــود قــرارداد اين مدافــع مياني با بارسا پنج ساله خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.