نيمار: شرايط فعليام مرا ميترساند!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سید علی بلندنظر ‪Ali Boland Nazar‬

ليونل مســي ميگويــد ضربه بزرگي اســت اگــر همتيمــي ســابقش، نيمار، پاريســنژرمن را تــرك كنــد و به رئال مادريد برود. نيمار تابســتان گذشــته بعد از چهار ســال حضــور در نوكمپ با 222 ميليون يورو كه ركورد جهاني را شكســت راهي پايتخت فرانســه شــد اما دوران او در PSG تحتالشعاع شايعات بازگشت به اسپانيا و حضور در تركيب رقيب هميشگي بارسلونا يعني رئال مادريد قرار گرفت.

مسي در مصاحبه با برنامه «ليبرو» در شبكه تلويزيوني ‪TyC Sports‬ آرژانتين گفــت: «رفتــن نيمار بــه رئــال مادريد وحشتناك اســت به خاطر تمام كارهايي كه براي بارســلونا كرده و معنايي كه براي بارســلونا دارد. ني اينجــا جامهاي مهمي برد، ليگ قهرمانان و چند الليگا برد. ضربه بزرگي به همه اســت. از نظر فوتبالي هم رئال را قويتر ميكند.»

«آيا تو به نيمار گفتهاي هرگز به رفتن به رئال مادريد فكر نكند؟» مسي در پاسخ به اين ســوال با لبخند گفــت: «خودش ميداند چه فكر ميكنم، به او گفتهام!»

گزينههاي هجومي رشك برانگيز آلمان

نيمار يكشــنبه گفت اين شــايعات آزاردهنده شــده هر چند اخبار رسانههاي اســپانيايي كه مدعي هســتند انتقال به برنابئو در دســتور كار قرار دارد را تكذيب نكرد. رييس باشــگاه پاريســنژرمن هم چند روز پيش گفــت نيمار 2000 درصد در تيمش ميماند.

مســي و نيمار در زمان حضور ستاره برزيلــي در بارســلونا در زميــن و بيرون آن رابطه خيلي خوبي با هم داشــتند اما ممكن اســت اين تابســتان بــا هم رقيب شــوند حتي اگر رئال، مهاجم پاريسيها را نخرد. اين دو بازيكن اهل آمريكاي جنوبي براي كشــورهاي خود كه رقباي سرسخت يكديگر محسوب ميشوند، در جام جهاني حضور خواهند داشت.

مســي در اين باره گفــت: «برزيل با فرم خوبي به جام جهاني ميرود؛ با وجود بدشانســي كه درباره مصدوميــت نيمار داشــته اما او برميگــردد و خيلي فوري ســطح آمادگي خود را به دست ميآورد. آنهــا بهعنوان يــك تيم عملكــرد خوبي دارند ضمن اينكه از نظر اســتعداد فردي هم فوقالعاده هســتند. آنها در ضدحمله ميتوانند شــما را بكشــند بــا بازيكناني مثل ني، فيليپ كوتينيو، گابريل ژســوس و پائولينيــو. آنها ميداننــد چه ميكنند، يك تيم ســازمان يافته هستند و يكي از تيمهايي محســوب ميشــوند كه توانايي بردن جام جهاني را دارند.»

در طول يك دوران حرفهاي استثنايي، ايــن آرژانتيني خــودش را مدعي عنوان بهترين بازيكن تاريخ كرده و بسياري او را شايسته اين عنوان ميدانند، او 9 قهرماني الليگا، 4 قهرماني ليگ قهرمانان، پنج توپ طال به دست آورده و 552 گل براي بارسلونا زده اســت. در عين حال، همواره فروتن و در خدمت تيم بوده و همچنان ميگويد به دنبال رســيدن به افتخارات فردي نيست: «عالقهاي ندارم وارد بحث بهترين بازيكن تاريخ شــوم. هيچ وقت نگفتم من نفر اول، دوم، سوم يا چهارم هستم. هر فصل را كه شروع ميكنم، ميخواهم پيشرفت داشته باشــم، همه موفقيتها را كسب كنم، هر بــار كه به زمين مــيروم همه اينها را رها ميكنم و ميخواهم نهايت تالشم را براي همتيميهــا و خودم بكنم. بهترين بازيكن تاريخ بــودن چيزي را در زمين مســابقه عوض نميكند.»

بخــش قابل توجهي از حرفه مســي در رقابت با رونالدو براي رســيدن بهعنوان بهتريــن بازيكن جهان گذشــته و در يك دهه گذشته اين دو جايزه بهترين بازيكن جهــان را بين خــود تقســيم كردهاند و اســتانداردهاي كارشــان به جايي رسيده كه كمتر كسي ياراي رقابت با آنها را دارد. مســي اما همواره تاكيد كــرده در دوئل حرفهاي با رونالــدو قرار ندارد و انگيزهاش دروني است: «هميشه ميخواهم بهتر شوم و بــا هيچ كس رقابت نــدارم؛ براي اينكه بــازي نميكنم كه بهتريــن بازيكن تاريخ باشم بلكه ميخواهم سال به سال پيشرفت كنم و قهرمانيهايم ادامه داشته باشد. من بــا او رقابــت نميكنم. اينكــه ميبينم او دوبــاره در فينال ليگ قهرمانان اســت و دوبــاره جام ميبرد، به من انگيزه ميدهد. من هم ميخواهم هر سال ليگ قهرمانان را ببرم و هر ســال ليــگ را فتح كنم. اين چيزي است كه همه ما ميخواهيم.»

وقتي با اصرار بيشــتر از مسي سوال شــد كه در مســير بيپايان كمال اميدوار به رســيدن به چه موفقيتي اســت، گفت: «بيترديــد قهرماني با تيــم ملي بهترين اتفاق اســت براي اينكه تا به حال چيزی به دست نياوردهايم.»

فوقســتاره آرژانتيــن ميگويد تيم كشــورش بايد حداقل تا نيمهنهايي برود تا عملكردش قابل قبول تلقي شــود: «ما

نيمار، ســتاره تيم ملــي برزيل معتقد است كه آماده شدن براي جام جهاني، مهمترين چالــش فوتبالي او است.

مهاجم 26 ساله در ماه فوريه در ديدار مقابل مارسي دچار مصدوميت شــد و از آن موقع تا به حال نتوانسته به مياديــن بازگــردد. او تحت عمل به خاطر ســابقهمان شايســتگي داريم تا آنجا برســيم هرچند در جام جهاني قبلي با ســختي بســيار به آن مراحل رسيديم اما بايد دوباره به آنجــا راه پيدا كنيم. اين يك خواســته اســت نه الزام و ما نخستين تيمي هســتيم كه ميخواهيم در روسيه به قهرماني برسيم.»

آرژانتين كه در جام جهاني قبلي نايب قهرمان شد، در ســالهاي 2015 و 2016 نيز در فينال كوپا آمريكا شكست خورد و در واقع از سال 1993 كه قهرمان جام ملتهاي آمريكا شد، هيچ جام قابل توجهي به دست نيــاورده: «اين باري اســت كــه به دوش ميكشيم و ميخواهيم بر آن غلبه كنيم.»

اين ســتاره 30 ساله بار انتظارات يك ملــت را به دوش ميكشــد و گاهي از اين انتظارات خســته شــده. بعد از ناكامي در كوپا آمريــكا از فوتبال ملــي كنارهگيري كرد هرچند بعــد تصميمش را عوض كرد. او مصمم اســت به انتظار طوالني كشورش براي رســيدن به جام پايان دهــد اما اگر نتوانــد كلكســيون افتخارات ملــياش را تكميل كند، از تيــم ملي كنار نميرود در حالي كه قبال هــم اعتراف كرده از تصميم به جدايي از تيم ملي پشــيمان شده: «اگر ما جــام جهاني را نبريم، مــن با تيم ملي ادامه ميدهم چون پيام غلطي براي جوانان و همه كساني اســت كه به دنبال رسيدن بــه هدفي مبارزه ميكنند. ما بايد به تالش و مبارزه براي رسيدن به آنچه ميخواهيم، ادامه دهيم.»

مسي ميگويد اسپانيا همراه با برزيل، آلمان و فرانسه از مدعيهاي قهرماني جام جهاني 2018 روسيه هستند.

آرژانتين كار خــود در گروه D جام جهاني را از 26 خرداد در بازي با ايســلند آغــاز ميكند و بعد با نيجريه و كرواســي روبهرو ميشــود. آرژانتين با آمدن خورخه سامپائولي وضع بهتري نسبت به قبل پيدا نكرده و تنها پنج تا از 10 بازياش را با اين مربي برده. اين تيم فروردين بازي دوستانه با ايتاليا را 2 با گل برد در حالي كه قبل از آن 4 بر 2 به نيجريه و بعد از آن 6 بر يك به اســپانيا باخت. اين تيم اگرچه در عقب زمين ضعفهايــي دارد اما در خط حمله دســت مربياش فوقالعاده باز است، عالوه بر مســي، كاپيتان و بهترين بازيكن تيم، گونسالو ايگواين، ســرخيو آگوئرو، مائورو ايــكاردي، پائولو ديبــاال و آنخل ديماريا ديگــر ســتارههاي خط حملــه آرژانتين هستند.

منبع: رويترز و خبرگزاري فرانسه جراحي قرار گرفــت و مراحل پاياني بازيابي را پشــت ســر ميگــذارد. او در فهرســت 23 نفره تيته براي جام جهانــي قرار گرفتــه و انتظار ميرود براي جام جهاني آماده باشد، هر چند كــه نيمار اين موضــوع را اصليترين چالش پيش رويش ميداند.

او گفت: «روزهاي سختي را پشت ســر ميگذارم، يكي از ســختترين چالشهايــي كه پيش رو داشــتهام. ميدانم كه همه نگران هســتند ولي هيــچ كس بيش از مــن در اين مورد نگراني ندارد و از شرايط نميترسد.»

نيمار درباره حضور در برزيل براي بازيابياش گفت: «همه از من استقبال كردند. باعث خوشحالي من بود و هر روز تالش ميكردم بهتر و بهتر شوم. خيلــي چيزها در ذهن من اســت و ترسيدهام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.