لوو: اوضاع نوير خوب است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يواخيم لوو مربــي تيم ملي آلمان ميگويــد وضعيت مانوئــل نوير خوب بــه نظر ميرســد و كاپيتــان ژرمنها ميتواند تيم كشورش را در مسير دفاع از عنــوان قهرماني جام جهاني همراهي كند. دروازهبان بايرنمونيخ در فهرست ابتدايي 27 نفره لــوو براي جام جهاني 2018 قرار گرفت با آنكه 8 ماه است به دليل جراحــي پا بازي نكرده هرچند به تمرينات كامل برگشــته. او ميتواند در بازي شنبه بايرنمونيخ برابر آينتراخت فرانكفورت در فينال جام حذفي حاضر شــود ضمن اينكــه قرار اســت آلمان بازيهاي دوســتانهاي برابــر اتريش و عربستان سعودي برگزار كند.

لــوو كه مارك آندرهتر اشــتگن از بارســلونا، برند لنو از لوركوزن و كوين تراپ از پاريســنژرمن را نيز بهعنوان دروازهبــان انتخاب كــرده، گفت: «نوير مثل بقيه تمرين ميكند و ما ميخواهيم كارش را ببينيم و بعد دربارهاش قضاوت ميكنيم. هر دو طرف به مسووليت خود واقف هســتند، ما بعد از اردوي تمريني با صراحت و صداقت تصميم ميگيريم، بدون مســابقه شــما نميتوانيد به يك تورنمنت بزرگ مثل جام جهاني برويد. در حــال حاضر، اوضاع خــوب به نظر ميرسد، او كاپيتان ما است و اميدوارم با آمادگي صددرصد به جام جهاني بيايد.»

چهار بازيكــن اضافه آلمان تا 14 خرداد خــط ميخورند. امــا همتيمي نوير23 ســاله، ســاندرو واگنر جا ماند. تصميم اين مهاجم كه كمك زيادي به قهرماني آلمان در جام كنفدراسيونهاي سال قبل كرد، براي انتقال از هوفنهايم به بايرن در مــاه ژانويه و بازي بهعنوان ذخيره روبرت لواندوفسكي كار خودش را كرد و لوو ترجيــح داد مهاجم بدون بــازي ملي فرايبورگ، نيلز پيترســن را دعوت كند: «ما بايد تصميم ميگرفتيم و به نفع ماريو گومز و پيترســن شــد. ميدانم بازيكناني كه دعوت نشــدهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.