قطع همكاري اورتون با آالردايس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نااميــد هســتند چون زحمــت زيادي كشيدند. ســاندرو كالس خود را نشان داد وقتي با تيم بود.»

پيترسن 29 ساله با 15 گل بهترين گلزن آلماني بوندسليگا بود.

لــوو در خــط حملــه گزينههاي رشــك برانگيــزي دارد از جمله ماركو رويــس، بازيكن بوروســيادورتموند كه مصدوميتهــاي مداومش باعث شــد يــورو 2016 و جام جهانــي قبلي را از دســت بدهد: «خوشــحالم كه او چند ماه بدون مصدوميت بازي كرده. ماركو سالح ويژهاي است و تواناييهاي خاصي دارد؛ سرعت، شم گلزني، پيداكردن فضا و هــوش بازي، او خيلي ميتواند به تيم كمك كند.»

ماريــو گوتزه زننــده گل قهرماني آلمــان در جام جهاني برزيل بعد از يك فصل بد با دورتموند دعوت نشد: «فصل او نبــود، او تواناييهــاي فوقالعادهاي دارد اما روي فرم نيست. شخصا برايش متاســفم و مجبور شدم تصميم سختي بگيرم.»

آلمان در نخســتين بازي خود در گروه F جام جهاني 27 خرداد در مسكو با مكزيك بــازي ميكند، كره جنوبي و سوئد ديگر تيمهاي اين گروه هستند.

باشــگاه اورتون اعــالم كرد كه پس از 6 ماه همكاري با ســم آالردايس، ســرمربي انگليسي از نيمكت اين تيم اخراج شده است.

در ماه نوامبــر، اورتون كه براي بقا در ليــگ ميجنگيد، آالردايس را بهعنوان سرمربي انتخاب كرد. مربي انگليســي عملكرد خوبي داشــت و توانســت اين تيم را به رده هشــتم جدول برساند و در همين رده ليگ را به پايان برساند. با اين حال هواداران هيچگاه با ســبك بازي تيم او موافق نبودند و آالردايس نتوانست نظر مثبت آنهــا را جلب كند. فرهاد مشــيري، ســهامدار اصلي باشگاه نيز در نهايت تصميم به اخــراج آالردايس گرفت. ماركو سيلوا، سرمربي سابق واتفورد كه پس از اخراج رونالد كومان، باشگاه اورتون سعي داشــت او را به خدمت بگيرد، احتماال مربــي جديد اورتون خواهد بود. در بيانيه باشگاه كه توسط پروفســور دنيس بارت، مدير اجرايي منتشــر شــده آمده: «با همفكري رياست باشــگاه، رييس هيات مديره و آقاي مشــيري، تصميــم بر اخراج آالردايس گرفته شد. ميخواهيم از او بابت زحماتي كه در طي چند ماه اخير در اورتون كشيده، تشكر كنيم. سم با چالشي دشــوار به تيم ما اضافه شد و توانست ثبات را به تيم ما اضافه كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.