توافق مارسي و بالوتلي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

است.

بالوتلي اعالم كرده با وجود سپري كردن 2 فصل دشوار مايل است كماكان در ليگ فرانســه بماند. قرارداد مهاجم ايتاليايي كه در فصل جاري براي نيس در ليگ فرانســه 18 گل زده ماه آينده بــه پايان ميرســد. فيورنتينــا و رم از خريد بالوتلي انصراف دادهاند و راه براي رسيدن مارســي به هدفش هموار شده اســت. گويا بالوتلي جواب مثبت نهايي به مارســي را منوط به حضور اين تيم در فصــل آينده ليــگ قهرمانان كرده اســت. رسانهها نوشتند كه او پس از دو بازي دوستانه ايتاليا تصميم نهايياش را ميگيرد. با انتخــاب مانچيني بهعنوان سرمربي ايتاليا قرار است بالوتلي هم به اين تيم برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.