دوگانه براي پپ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فصل بــه يادماندني 2017-2018 پپ گوارديوال با منچسترســيتي براي او دو جايــزه مربي فصل ليگ برتر و مربي برگزيده سال از ســوي اتحاديه مربيان ليگ برتر را بــه ارمغان آورد. اين مربي كاتاالن تيمش را با كســب ركورد 100 امتياز بهعنوان قهرماني ليگ برتر رساند و براي همين دو جايزه معتبر به او داده شد. او نخســتين مربي سيتي است كه ايــن دو جايزه را با هم دريافت ميكند، تيــم او عــالوه بر ركوردهــاي مختلف قهرماني جام اتحاديه را نيز كسب كرد. برتر(AML)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.