ميخواهند تيمهاي بدون تماشاگر را حذف كنند بختياريزاده: چرا صداي 18 نماينده خوزستان در نميآيد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ‪Behnaz Mirmotahharian‬

نفت تهران بعد از پشــت ســر گذاشتن سيل عظيمي از مشــكالت، در نهايت راهي ليگ يك شــد. اين در حالي بود كه نفت در اين فصل ســخت بازيكنان باتجربهاي چون محمــد نصرتي را در ميان تركيب بازيكنان خود داشــت. نصرتي بعد از حضور هومن افاضلي، در برههاي عملكرد خيلي خوبي را در خط دفاعي نفت از خود به نمايش گذاشــته بود و اين موضوع از ديد كارشناســان پنهان نمانده بود. حاال محمد نصرتي در پايان فصل نگاهي دارد به شــرايط نفت و مشــكالتي كه اين تيم را به ليگ يك رســاند.

نفت يكي از عجيبترين تيمهاي اين فصل بود.

مهمترين ويژگي نفت در اين فصل، تمركز نداشــتن و بالتكليفي اين تيم بود. اين دو اتفاق براي هر تيمي بيفتد ميتواند بــه آن ضربه بزند. رفت و آمد ســرمربيان و مالــكان مختلف باعث شــده بود كه تيم تمركز الزم را نداشته باشد. از طرفي چون تيم هوادار نداشــت، كســي نبود كه بابت مالكيــت و بالتكليفي تيم به مقامات باالتر فشار بياورد.

جالب اينكه مسووالن تا آخرين هفته ليگ هم ميگفتند، واگذاري در آخرين مراحل خود است.

مراحل پاياني، 60 سال طول كشيد. حاال هم كه مســووالن سياست سكوت در پيش گرفتهاند.

البته در مقاطعي هم تيم خوب كار ميكرد.

بله، هر سرمربي كه ميآمد، در يك برههاي تيم بســيار خــوب كار ميكرد اما بعد با مشــكل مواجه ميشد. علي كريمي در ‪4 3،‬ مسابقهاي كه ســرمربي تيم بود، 2 برد، يك مســاوي و يك باخت داشت اما بالتكليفي در نهايت به تيم ضربه ميزد. چرا؟

جدا از بحث فني، بيشتر از هر چيز همين نبودن تمركز بــه تيم ضربه ميزد. ضمن اينكه نفت از نظر فني هم مشكالتي داشــت اما در مجموع تيمهاي ضعيفتر از نفــت هم كانديداي ســقوط بودند ولی در نهايت نفت به ليگ يك سقوط كرد.

چرا همتي براي اينكه يك بار براي هميشه مشكل واگذاري را حل كنند، وجود نداشت؟

راستش نظر شخصي من اين است كه اين يك سياســت است كه ميخواهند تيمهاي بدون تماشاگر را از گردونه فوتبال خــارج كنند. البته پــاس طرفداران خاص خود را داشــت. خوب يادم هست كه رضا كيانيــان طرفدار پروپاقرص پــاس بود اما تيمهايي مثل صبا يا همين نفت طرفداري ندارند و تا مرز نابودي هم رفتهاند.

تا چه زمان قرار است اين چرخه معيوب درباره تيمهاي ما وجود داشته باشد؟

تــا وقتــي دولــت همــه هزينهها را تقبــل ميكنــد، همين ميشــود. من نميگويم بياييم از فوتبال انگليس يا آلمان الگوبرداري كنيم اما همين تركيه را ببينيد. در برههاي دولت وامهايــي با مبالغ باال و سود پايين به باشــگاهها داد تا با استفاده از آن براي خود ورزشــگاههاي اختصاصي بســازند. ورزشگاه اختصاصي استاندارد هم كه ســاخته شود، پول بليت فروشیاش در جيب باشــگاه ميرود. ورزشگاه، فروشگاه دارد، رســتوران دارد و همه اينها ميتواند به درآمدزايي كمك كند. فقط ميماند حق پخش تلويزيوني.

آن هم كه حل شــود، باشــگاهها ميتواننــد اســتعداد پــرورش دهند و به جــاي هزينههاي هنگفت بــراي بازيكنان بيكيفيــت خارجــي، از اســتعدادهايي اســتفاده كنند كه در خود باشگاه پرورش يافتهاند.

وضعيت خودت چطور بود؟ من تا دو روز قبل از شروع رقابتها هنوز با باشگاه نفت قرارداد نبسته بودم اما وقتي ديدم علي كريمي بهعنوان ســرمربي انتخاب شــد، تصميم گرفتم به نفت بيايم. همان بــازي اول هم يك پنالتي گل كردم اما از بازي بعد مصدوم شــدم و 2 بازي از دســت دادم. در كل نيم فصل اول معمولي بودم اما نيم فصــل دوم كه هومن افاضلي آمــد، به گواه كارشناســان عملكرد خوبي داشتم.

در يك برههاي از خط دفاعي نفت خيلي تعريف ميشد.

خيلي خوب شــده بوديم. در ‪8 7،‬ بازي، 2 گل خورديم.

يادم هســت همان زمان خيليها ميگفتند با اينكه سنتان باال رفته اما خيلي آماده و خوب ظاهر شديد.

ميانگين ســني مدافعان مياني دنيا در كل باالست. راموس 33 سال دارد. پيكه 34 ســال دارد و اين كامال طبيعي اســت چــون دفاع آخر، مثل دفاع چپ و راســت دوندگي ندارد و به همين خاطر اســت كه دفاع مياني و دروازهبانها هميشه ميتوانند تا سنهاي باال بازي كنند.

خيلي عجيب اســت كه نفت با اينكه تماشاگر نداشته اما در بازيهاي داخل خانه خيلــي موفقتر از بازي خارج از خانه بوده.

نميدانم واقعا چرا اين اتفاق افتاده؟ شايد فشار تماشاگران حريف باعث ميشده در بازيهاي خارج از خانه ناموفق باشــيم. شايد هم ضعف خودمان بوده.

نكته ديگري كه درباره نفت وجود دارد اينكه اين تيم بيشتر گلهايش را در 15 دقيقه پاياني خورده.

ما اصال بدنسازي نداشتيم. نه اردوي پيش فصل داشــتيم نه نيــم فصل. قبل از عيــد ‪9 8،‬ روز تمرينات مــا تعطيل بود و در كل وضعيت خيلي نابسامان بود. تيم نه صاحب داشت، نه مالك. در چنين شرايطي طبيعي است كه تيم بيشترين گلهايش را در آخر بازي دريافت كند. برنامهات براي فصل بعد چيست؟

فعال كه برنامهاي ندارم. قراردادم به پايان رسيده و فعال استراحت ميكنم. تصميم نداري خداحافظي كني؟

اگــر تيمي پيدا شــود كه شــرايط خوبي داشــته و باثبات باشد، اين آمادگي را در خودم ميبينم كه يكي دو سال ديگر بازي كنم اما اگر بخواهم در تيمهايي مثل نفت ادامه دهــم، ترجيح ميدهم با آبرو و حيثيت و سابقه كاريام بازي نكنم.

نفت مسجد ســليمان با وجود همه هوادارانــش اما چهار ســال پيش به دليل مشــكالت مالي و نبود حمايت كننده مالي محكوم به سقوط شــد. حاال در عين حال كه باشــگاه به دنبال يك حامي مالي براي تأميــن هزينههاي خود اســت، عدهاي هم معتقدند چرا شركت نفت حق هزينه كردن در زمينه ورزشهاي حرفهاي را ندارد؟ آن هم در شرايطي كه مسووالن تيم نفت هنوز حامی مالی براي اين تيــم پيدا نكردهاند؟ ســياوش بختيــاريزاده، پيشكســوت خوزستاني فوتبال و مربي پيشين اين تيم، با تأكيد بر همين موضــوع ميگويد: « در اين چند ســال گذشــته تيمهاي زيادي از جنوب كشــور به ليگ برتر آمدند اما فقط و فقط به علت نبود مديران كارآمد ورزشي نتوانستهاند قدرتمند ظاهر شوند. همانطور كه چهار ســال پيش ديديم نفت مســجد سليمان به ليگ يك ســقوط كرد چرا كه در كنــار كادر فني خــوب و كارآمد، يك تيم مديريتي خوب وجود نداشــت. ما بايد بدانيم كه به ليگ برتر آمدن آسان است اما در ليگ ماندن ســخت است.» او همچنين تأكيد ميكند: «از هفته بيســتم ليگ يك مشــخص بود كه تيم نفت مسجدسليمان قرار اســت كه به ليگ برتــر صعود كند اما چرا مســووالن از همان موقــع به فكر اين تيــم نبودهاند؟» بختياريزاده با اشــاره به اينكــه همه اميد مردم مسجدســليمان به اين تيم فوتبال است، در اين رابطه توضيح ميدهد: «به گفته مســووالن شهرســتان مســجد سليمان زماني كه تيم فوتبال نفت در ليــگ برتر حضور داشــت، 40 درصد از بزهكاريهاي اين شهرســتان كم شده بود. مردم اين شهرستان كه كوه و جنگل و سد ندارند. تمام دلخوشي مردم مسجدسليمان هميــن فوتبال اســت.» اين پيشكســوت فوتبال خوزســتان همچنين تأكيد ميكند: 90« درصد از درآمدهاي اقتصادي كشور از استان خوزستان است. چرا در مجلس قانون ميگذارند كه نبايد شــركت نفت در زمينه ورزشهاي حرفــهاي هزينه نكند. چرا اين 8۱ نماينده اســتان خوزستان صدايشان در نميآيد؟ ما از نمايندگان اســتان انتظار داريــم كه حق مــردم را مطالبه كنند.» او پيشــنهاد خود را درباره معرفي حامي مالي به اين باشــگاه اينطور بيــان ميكند: «با وجود اين شــركتهايي كه با شركت نفت قراردادهاي چند 00۱ميلياردي ميبندند، ميتوانند گزينههاي خوبي براي حامی مالی تيم نفت مسجدسليمان باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.