نفتي كه سوخت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ‪Jafar Barzegar‬

براي نوشــتن اتفاقاتي كه براي تيم نفــت تهران در ليگ هفدهــم رقم خورد يك صفحه روزنامه هم كم است. تيمي با بيش از نيم قرن سابقه به شكلي مديريت شد كه امروز شاهد سقوطش به ليگ يك باشــيم. اين تيم به دليــل همان اتفاقاتي كه برايش افتاد به نوعي ركورددار اســت. تغييرات پيدرپي سرمربي، تغيير مالكيت و از همــه مهمتــر بيپولي باعث شــد تا نفت تهــران بيشــتر فاكتورهاي يك تيم سقوط كننده را داشته باشد. اگر اين همه جابهجايي در اين تيم اتفاق نميافتاد نفت تهران ظرفيت ماندن در ليگ را داشت.

چهار مربي براي یك فصل

مسووالن باشــگاه نفت تهران قبل از شروع فصل مذاكراتشان را با علي كريمي آغاز كردند و به توافقاتي هم رســيدند. اما چند روز پيش از شــروع مســابقات و به دليل عملي نشدن تعهدات باشگاه كريمي رفت و درخشان كارش را آغاز كرد اما بعد از پنج هفته مالكيت باشــگاه تغيير و تيم دوبــاره به كريمي رســيد. عمر مربيگري كريمي هم در نفت به ســه بازي خالصه شد و با كسب چهار امتياز از اين تيم جدا شــد. آنها دوباره ســراغ حميد درخشان رفتند و هدايت تيم شــان را براي دومين مرتبه به او دادند. درخشــان اما تا قبل از پايان نيــم فصل دوباره از ايــن تيم جدا شــد و مالك وقت باشگاه با آتيال حجازي پاي ميز مذاكره نشســت و اين مربي در تمرينها هم حاضر شد اما هيچوقت روي نيمكت ننشســت. مالك باشــكاه قبل از شــروع نيم فصل دوم باز هــم تغيير كرد و اينبار نوبت به هومن افاضلي رسيد. اين مربي يك نيم فصل فرصت داشــت تا تيم را در ليگ نگه دارد. با اينكه شروع خوبي داشت و چهار پيروزي از هفت بازي اولش به دســت آورد اما نتوانست همان روند را ادامه دهد.

حذف مقابل پرسپوليس

نفــت تهــران در نخســتين بــازي حذفياش مقابل پرســپوليس قرار گرفت. آنها هفته ســوم در ليگ با نتيجه يك بر3 بــه قرمزهاي پايتخت باختــه بودند و در بازي حذفي هم صفر بر2 نتيجه را واگذار كردند و خيلي زود از اين جام كنار رفتند.

پنج بازي یك امتياز

نتايج نفت تهران در نيم فصل اول به شــكلي بود كه آنها را به مكان چهاردهم جدول فرستاد. اين تيم از شش بازي هفته دوم تا هفتم فقط دو امتياز به دست آورد اما روند ناكاميهــاي نفت همچنان ادامه داشــت به طوري كه از پنج بازي آخر نيم فصل اول فقط يك امتياز به دست آوردند.

گلزن و پاسور نفت

با اينكه نفــت در نهايت به ليگ يك ســقوط كرد امــا چند بازيكــن عملكرد بهتري نســبت به بقيه داشــتند. عيسي آلكثير هشــت گل از بيســت و سه گل تيمــش را زد. البته ايــن بازيكن از هفته بيســتم ديگر پايش به گلزني باز نشــد و افــت قابل توجهي داشــت. اميرحســين فشنگچي هم با شش پاس گل و يك گل زده بهترين پاسور نفت تهران بود.

بدون اخراجي

نفت تهران يكــي از معدود تيمهايي اســت كه بازيكنانــش در ليگ هفدهم با كارت قرمز داور مواجه نشــدند. فقط اكبر يوسفي مربي تيم يك مرتبه از سوي داور اخراج شد.

شش باخت متوالي و سقوط

همانطور كه اشاره شد هومن افاضلي شــروع خوبي داشت و در آن روزها كمتر كســي احتمال ميداد كه اين تيم سقوط كند اما ايــن مربــي در 0۱ هفته پاياني نه تنها نتوانســت رنگ پيــروزي را ببيند بلكه شــش بازي آخرش مقابل استقالل خوزســتان، اســتقالل، ســايپا، پديــده خراســان، پارس جنوبي جم و ذوب آهن را با شكست پشــت سر گذاشت و قبل از پايان ليگ در هفته سيام سقوطش قطعي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.