بهعنوان یک آسیایی از نمایش تیم ایران در جام جهانی لذت بردم شیخ سلمان: رای بازی با عربستانیها صادر شده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســعود ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانان صبح دیروز(شنبه) پذیرای «شیخ ســلمان بن ابراهیم خلیفه» در محل ســاختمان شماره یک وزارت ورزش بود و با وی دیدار و گفت و گو کرد. در این مالقات، دو طرف در مورد مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در حاشــیه این مالقات شیخ سلمان گفت: «فدراسیون فوتبال ایران در ســال 2017 بهعنوان بهترین فدراسیون آسیا انتخاب شد و این نشاندهنده کار و تالش زیاد اســت. نمایشــی هم که تیم ایران در جام جهانی داشــت، تحســین اروپاییها را هم به دنبال داشت و من بهعنوان یک آسیایی از این نمایش قدرتمند تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه بسیار لذت بردم.»

وی در ادامــه افزود: «فوتبــال ایران تنها مختص تیم ملی بزرگســاالن نیســت. شــما در تمام ردهها موفق بودهاید، از فوتسال تا همین نتایج فوتبال ســاحلی و بهخصوص فوتبال زنان بســیار موفق هستید و این موضوع موجب ســربلندی فوتبال آسیاست. ما برای رفع مشکالت فوتبال ایــران و بهخصوص باشــگاهها کمکهای زیادی کردیم و تالش خود را برای ارتباط بیشتر و بهتر بین اعضای کنفدراســیون فوتبال آسیا به کار میگیریــم. از نظر ما فوتبال بهعنــوان ورزش اول ایران محســوب میشود و از شــما تقاضا میکنم بهصورت نزدیکتر کار کنیم.»

«روابــط کنفدراســیون فوتبــال آســیا و ورزش ایران صمیمانه و دوســتانه اســت.» رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا با بیان این جمله مسعود ســلطانیفر را برادر خود خطاب کرد و گفت: «شما حمایت هزاردرصــدی ما را برای فوتبال ایران کنار خود ببینید و هدف ما حفظ اتحاد و انســجام خانواده فوتبال اســت.» شــیخ ســلمان درباره موضوع میزبانی ایران از تیمهای عربســتانی هم گفت: «این مســالهای بوده که در این روزها در کمیته مســابقات آســیا نیز مطرح شد و همچنیــن دو روز پیش دادگاه عالی ســوییس در مورد آن رأی خود را صادر کــرده که این رأی باالتر از همه آرا بوده و ما نمیتوانیم روی این رأی صحبت کنیم و هرچه باشد اجرا خواهیم کرد اما تا آنجا که به ما مربوط میشود تمام تالش مثبت خود را برای حل شــدن این موضوع خواهیم کرد.» وی ایران را شــانس قهرمانی جام ملتهای آسیا دانست و گفت: «ایران در جام ملتهای آسیا شانس زیادی برای قهرمانی دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.