شکست ترابوزان با حسینی، بدون امیری

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جمعه شــب ترابوزاناســپور میهمان ماالتیااسپور بود و شکست پرگل 5 بر صفر را پذیرا شــد. مجید حسینی 54 دقیقه در خط دفاعی ترابوزاناسپور بازی کرد و سپس جای خود را به حسین تورکمن، مهاجم 20 ساله ترکیهای داد. وحید امیری هم در این بازی نیمکتنشین بود. در جدول ردهبندی 18 تیمی سوپر لیگ ترکیه، ترابوزاناسپور با 16 امتیاز نهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.