تساوی االهلی با خانزاده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جمعه شــب در ادامــه دیدارهای هفته دوازدهم لیگ ســتارگان قطر رویارویی الریان و االهلی با تســاوی یک - یــک پایان یافت. محمدرضــا خانزاده در ترکیــب اصلی االهلی بازی کرد اما امید ابراهیمی به دلیل محرومیت، غایب فهرست 18 نفره این تیم بود. در جدول ردهبندی 12 تیمی لیگ ستارگان قطر، الریان با 22 امتیاز سوم است. االهلی هم با 19 امتیاز رتبه پنجم را در اختیار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.