فینال آسیا از 8 صبح شروع شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

9 ســاعت مانده به فینال: تعداد زیادی از هواداران پرسپولیس از ساعات اولیه صبح مقابل درهای ورودی استادیوم آزادی حضور پیدا کرده و منتظر باز شــدن درهای ورودی بودند. با وجود اعالم قبلی مســووالن مبنی بر عدم بلیتفروشــی کاغذی در ورزشــگاه، تعــدادی از هواداران باز هــم بدون بلیت به اســتادیوم آمدهاند. قرار است درهای ورودی ورزشــگاه آزادی ساعت 12 به روی هواداران باز شود و تماشاگران فقط میتوانند با کارت ملی خود وارد ورزشگاه شوند.

8 ســاعت مانده به فینال: در حالی که گفته میشــد درهای ورزشگاه از ساعت 12 باز خواهد شد اما از حدود ساعت 10 باز شد و تماشــاگران از طریق گیتهای اســتادیوم آزادی به داخل ورزشگاه وارد شدند. هواداران زیادی در تالش برای رســیدن به ورزشــگاه بودنــد و همین مســاله باعث شــد ترافیک شــدیدی در خیابانهای منتهی به ورزشگاه بهوجــود بیایــد. جرثقیلهــای متعلــق به راهنمایی و رانندگی هم در اطراف استادیوم حضور داشتند و چنانچه هواداران خودروهای خود را کنار اســتادیوم پــارک میکردند به پارکینگ انتقال میدادند.

7 ســاعت مانده بــه فینــال: درحالی که بلیتهــای این دیدار از قبــل بهصورت الکترونیکی بهفروش رســیده بود، از ســوی مأمــوران انتظامــی به هواداران اعالم شــد اگــر بلیــت از قبل تهیه نکردهانــد، محل را ترک کنند. بهخاطر الزامات و دســتورالعمل ایافســی و ایرادات آنهــا در مورد وضعیت ورزشــگاه آزادی و تغییــرات ایجاد شــده در قســمت گیتهای ورودی تماشــاگران، هواداران با مکانیزم منظمی وارد اســتادیوم میشــدند و بازرســی زیادی هم از هواداران بهعمل میآمد.

6 ساعت مانده به فینال: عوامل برگزاری بازی اعالم کردند هواداران فقط میتوانند با کارت ملی وارد ورزشــگاه شــوند. خارج از ورزشگاه بلیتهایی که روی آن مهر غیرقابل فروش خورده در بازار ســیاه فروخته میشد. در حالــی که تقریبا طبقه اول ورزشــگاه پر شده، جمعیت زیادی هم در اطراف استادیوم در حــال ورود بــه داخل ورزشــگاه بودند. همچنیــن چند تن از افرادی که در بیرون از ورزشــگاه اقدام به فروش بلیت در بازار سیاه را داشتند، توسط مأموران انتظامی دستگیر شدند.

5ســاعت مانده بــه فینــال: ظرفیت پارکینگهــای درب غربی تکمیل شــده و خیلی از هــواداران با خودروهــای خود در بیرون از اســتادیوم سرگردان شدند. ترافیک همچنــان در ورودی ورزشــگاه آزادی ادامه داشــت و هواداران ســاعتها پشت ترافیک ماندنــد. حضــور پلیسهای اسبســوار در ورزشگاه باعث شــد هواداران نسبت به این موضــوع واکنــش مثبتی نشــان دهند و با آنهــا عکس ســلفی بگیرند. راه بــرای همه اتومبیلهایی که قصد ورود به ورزشــگاه را داشتند از یک کیلومتری این ورزشگاه بسته شد و خیلیها مجبور شدند اتومبیل خود را در این فاصله از ورزشگاه پارک کرده و پیاده به سمت محل برگزاری بازی حرکت کنند.

4 ســاعت مانده بــه فینــال: خیلی از هوادارانــی که از شهرســتانهای مختلف به تهران آمده بودند بدون بلیت ماندند و این در حالی بود که در ورزشــگاه آزادی هیچ بلیتی بــه فروش نمیرســید. البته اســکوربوردی بیرون از ورزشگاه نصب شده بود تا هوادارانی که نمیتوانند وارد ورزشگاه شوند بازی را در این قسمت تماشا کنند.

3 ســاعت مانده به فینــال: بیش از 65 هزار هوادار در ورزشــگاه آزادی حضور پیدا کــرده و بیصبرانه منتظر آغاز این مســابقه بودند. بــا وجود اینکه بارها اعالم شــده بود بــدون بلیت وارد ورزشــگاه نشــوند باز هم بیش از هزار تماشــاگر بــدون بلیت در جوار بلیتفروشی حضور داشتند و منتظر باز شدن درهای ورزشــگاه به روی خود بودند. عوامل برگزاری مســابقه بارها و بارهــا به هواداران اعــالم کردند آنهایــی که بلیــت ندارند در ورزشــگاه نمانند، چرا که تحت هیچ شرایطی آنها را راه نخواهند داد. برخالف بازی برگشت با الســد که هواداران راهروهای بین سکوها را پرکرده بودند این بار نمایندگان ایافسی ســختگیری کــرده و هرگــز اجــازه ندادند راهروهای بین ســکوها پر شود. البته موانعی بین سکوها گذاشته شده تا از این امر ممانعت به عمل آید. از سکوهای ورزشگاه آزادی فقط قســمتی از جایگاه خالی مانده که آن هم به خاطر گرانی قیمت بلیت این سکوهاست.

2 ســاعت مانده به فینال: حدود 300 تماشــاگر ژاپنی در طبقه دوم ورزشــگاه و قســمت پشت دروازه مســتقر شدند. جالب اینکه آنها پرچم بزرگ کاشیما را روی جایگاه خــود پهن کرده و منتظر آغــاز بازی بودند. سه دستگاه اتوبوس بانوان هوادار را به داخل استادیوم منتقل کردند. بانوان هوادار شور و حال خاصی را در هتل المپیک ایجاد کردند و ضمن تشویق پرسپولیس برای حریف ژاپنی پرســپولیس کری نیز خواندند. در حالی که ظرفیت ورزشــگاه با حضور بانوان پر میشد، ولی تعــداد زیادی از هــواداران در بیرون از ورزشــگاه بدون بلیت ســرگردان بودند. به جز قسمتی از جایگاه پشت نیمکت کاشیما، تمام سکوهای ورزشگاه پر شده بود. حتی در بخشی از جایگاه پشــت نیمکت پرسپولیس به علت ازدحام هواداران روی پلهها نشســته و عــدهای هم پشــت در تجمــع کردهاند تا بلکه شــانس حضور در سمت راست جایگاه را به دســت بیاورند. دقایقی بعد از ورود تیم میهمان به ورزشــگاه، بانوان در ســکوهای مخصوص خود مســتقر شدند و هواداران نیز بوقهای خود را به صدا درآوردند تا به نوعی به آنها خوشآمد گفته باشند.

یک ســاعت مانده به فینــال: هواداران خانم حاضر در ورزشگاه خیلی سعی میکنند در تشویق ایسلندی آقایان را همراهی کنند اما ناواردی آنها سوژه هواداران شد. هواداران ژاپنی برخالف هواداران پرســپولیس بسیار آرام و بدون سر و صدا منتظر آغاز بازی بودند. هر چه به زمان آغاز بازی نزدیکتر میشویم، جو ورزشگاه هیجانانگیزتر میشود و نزدیک به 80 هزار تماشــاگر مشــتاقانه منتظر آغاز بازی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.