سلطانی فر: حق تیم های ایرانی است در ایران میزبان عربستانی ها باشند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسعود ســلطانیفر بعد از دیدار با شیخســلمان گفت: «از شما رسما دعوت میکنم در ســفر بعدی از جاذبههای فرهنگی و مذهبی ایران بیشــتر دیدن کنید. اعتقاد دارم نبض فوتبال آســیا در ایران میتپد و الزم اســت از همکاریهای شما برای رشــد و توســعه فوتبال آســیا تشــکر کنم و خصوصا تالشهای شما برای استانداردســازی باشگاهها در فوتبال آسیا بســیار اثرگذار است.» وی افزود: «برای آمادهسازی اســتادیوم آزادی بهترین و بیشــترین تالش را داشتیم و خوشبختانه امروز در یک وضعیت مناســب، میزبان فینال لیگ قهرمانان آســیا هستیم.» وزیر ورزش و جوانان از شیخســلمان خواســت حمایت خود از باشگاههای ایران را ادامه دهد و تأکید کرد: «حق تیمهای ایرانی است که در ایران میزبان تیمهای عربستانی باشــند و از کنفدراســیون فوتبال آســیا و شــما انتظار داریم که ورزش از مسائل سیاسی جدا باشد و ما ورزش و بهخصوص فوتبال را پیونددهنده ملتها میدانیم و معتقدیم پیامآور صلح و دوســتی ملتهاست.» سلطانیفر با اشاره به ثبات مدیریت در کنفدراســیون فوتبال آسیا گفت: «ما از برنامهها و قدمهای مؤثر شما حمایت و این موضوع را بهصورت جدی دنبال میکنیم. فوتبال ایران عالوه بر حضور موفق در جام جهانی در تمام ردهها بســیار موفق بوده و خوشحالم که مورد توجه و حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیاست.» وی، شیخسلمان را یک مدیر فعال و موفق دانست و گفت: «احساســات متقابل برادرانه بین ما برقرار اســت و انشــاءا... در آیندهای نزدیک دیدارهای ما ادامه خواهد یافت. ظرفیتهای فوتبال ایران کنار کنفدراسیون فوتبال آسیا موجب موفقیت بیشتر فوتبال آسیا خواهد شد.» وزیر ورزش و جوانان در پایــان گفت: «از رهبر معظم انقالب تا حســن روحانی رییسجمهوری، رییس مجلس و نمایندگان مردم در مجلس و اعضای دولت و طرفداران پرشــمار فوتبال ایران، همه حامی فوتبال هستند و نسبت به مسائل آن توجه زیادی دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.