اهمیت ابراهیمی از نگاه ماچاال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

میالن ماچاال پس از تســاوی یک - یک االهلی مقابل الریان گفت: «بازی را بد شــروع کردیم و الریان به خوبی میدانســت چگونه با اســتفاده از فرصتها در همان نیمه نخســت به گل برســد اما ما تسلیم نشدیم. اشتباهات زیادی به ویژه در نیمه نخست بازی داشتیم.» ســرمربی 75 ســاله االهلی دوحه ادامه داد: «نباید فرامــوش کنیم امیــد ابراهیمی را به دلیل محرومیت در اختیار نداشــتیم و االهلی به شــدت تحتتاثیر غیبت او قرار داشت زیرا بازیکنــی کلیدی در ترکیب تیمی ما اســت. امید ابراهیمی میتوانســت مزیت تیم االهلی در بازی با الریان باشد. ما بازیکنان بینالمللی زیــادی از جمله امید ابراهیمــی، محمدرضا خانزاده و ملیپوشان قطری در اختیار داریم و با قدرت مهیای بازیهای آینده لیگ ستارگان میشــویم. امیدوارم وقفه آتی این رقابتها در روند کاریمان تاثیر منفی نداشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.