موبایل‌به‌جای‌ویدئو‌چک!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

لیگ برتر والیبال هفته ششــم خود را در حالی پشت سر گذاشت که در این شش هفته لیگ کم رمق و بیجانی را شــاهد بودیم که البته حاشیه چندانی هم نداشــت اما حاال در هفته ششــم اتفاق عجیب و جالبــی در ارومیــه افتاد. در دیــدار بین تیمهای شــهرداری ارومیه و پیام خراسان، داور مسابقه پس از قضاوت صحنهای مشــکوک، با تصویر ضبط شده توســط موبایل یکی از افراد حاضر در سالن و سپس دوربین تلویزیونی، رای خود را تغییر میدهد. اقدامی که حواشی قبلی و جو متشــنج بازی، مزید بر علت میشــود تا منجر به درگیری شود. درگیری که طی آن یکی از کارمندان تیم ارومیه طبق اظهارنظرها با مشــت به صورت سیدمحمد موسوی ضربه میزند و در نهایت کار به شکایت در کالنتری میکشد!

قوچاننژاد: داور با موبایل رایاش را تغییر داد

جبــار قوچاننژاد دربــاره اتفاقات دیــدار بین تیمهــای والیبال شــهرداری ارومیه و پیام مشــهد گفت: «از نظــر فنی تیم شــهرداری ارومیه باتوجه به باختهای پشــت سر همی که در هفتههای اخیر تجربه کرده، در هر بازی به دنبال آن است تا به هر ترتیبی شده، برنده شود تا بتواند به جدول بازگردد. بــه همین خاطر این تیم میتوانــد برای هر کدام از تیمها زهردار باشــد. در بازی دیشب نیز نصف سالن پر شده بود و تماشاگران به خوبی تشویق میکردند اما فحاشــیها از همــان ابتدا به برخــی بازیکنان و بخصوص محمد موسوی ادامه داشت.»

او درباره ســت جنجالی و پایانــی این بازی نیز گفت: «در ســت پنجــم نیز از همان ابتــدا بر بازی مســلط بودیم و فاصله امتیازی خوبی داشــتیم. در امتیاز ۳۱ بر ۱۱ به نفع ما، کریمی یک آبشــار زد که داور اول نیز آن را ســر دفاع و همچنین داخل زمین دانست اما بالفاصله پس از آنکه داور این امتیاز را به ما داد، همه کادر فنی و بازیکنان شهرداری ارومیه به ســمت داور حملهور شدند و پایین سکوی داوری به او اعتراض کردند. این در حالی بود که هر دو تیم یک کارت زرد داشتند و اگر تیمی کارت قرمز میگرفت، به حریف امتیاز داده میشد اما جالب آنجاست که با آن همه اعتراضات تنــد حریف، کاویانی هیچ کارتی نشان نداد و پس از پایین آمدن گفت بازی را داوری نمیکند.»

او ادامــه داد: «آقای یاوری (نماینده ســازمان لیــگ) به کاویانی گفــت که بازی را ادامــه بده اما کاویانی پاسخ داد که من از یاوری دستور نمیگیرم. ســپس از امیدوار حاتمی خواســتیم تا بــا کاویانی صحبت کند ولی باز هم آقای کاویانی جواب منفی به امیدوار حاتمی (ناظر داوری) دادند. پس از ۰۴ دقیقه کاویانی پیش من آمد و گفت: «یا بازی را نیمه تمام اعالم میکنم یا اگــر داوری کنم، باید بهجا بدهم.» من هم به او گفتــم به چه دلیل و او در اظهارنظری جالب پاسخ داد که در گوشی موبایل یک نفر صحنه را دیدهام. من به او گفتم که این همان چشــم است و با ویدئوچک تفاوت دارد و به هیچ عنوان این رفتار قانونی نیست.»

حضور در کالنتری و شکایت پس از این درگیری و حواشــی بازی، در خبرها آمد که محمد موسوی به همراه مدیرعامل تیم پیام خراسان به کالنتری ۴۱ ارومیه رفته تا از فرد ضارب شکایت کند؛ شخصی که گفته میشود از کارمندان شهرداری ارومیه است و با مشت به صورت او کوبیده.

با این حال اینطور به نظر میرســد که موسوی با سایر عوامل تیم به ســرعت راهی فرودگاه شده و مدیرعامل این تیم مشهدی به نیابت از او به کالنتری رفته و شکایتش را ثبت کرده است.

انکار درگیری با موسوی

فردی که ادعا شــده با مشــت به صورت محمد موســوی زده اســت، با تکذیب این درگیری گفت: «اصــال چنین اتفاقی رخ نداده بــود و پس از آنکه با موسوی و مدیرعامل پیام مشهد تماس گرفتم متوجه سوءتفاهم شدند و از شکایتشان صرفنظر کردند.»

ایــن کارمند شــهرداری ارومیه که جمشــید پورســلیمان نام دارد درباره این درگیری گفت: «من شــخصا نه با موســوی بلکه با هیچ بازیکن دیگری درگیر نشــدم. از ۵۱ سالگی در ســالنهای والیبال بزرگ شدهام و باور کنید از من بعید است که چنین کاری را انجام دهم. موســوی بازیکنی جهانی است و سالها برای تیم ملی زحمت کشیده است.»

او ادامه داد: «من حقیقــت را میگویم، پس از جنجــال در امتیاز ۳۱ بر ۱۱ به ســود پیام، محمد موسوی زمانی که دید یکی از کارمندان صدا و سیما با دوربین موبایلش قصد دارد صحنه مشکوک داوری را کــه ضبط کــرده به داور اول نشــان دهد، از دور به ســمت آن فیلمبردار حملهور شــد و با عصبانیت قصد داشت که نگذارد داور موبایل را ببیند. موسوی چندینبــار نیز بــه داور گفت که ایــن کار قانونی نیست.»

این کارمند شــهرداری ارومیه همچنین گفت: «من ۳۵ ســال دارم و موسوی جای پسر من است. وقتی شنیدم از من شکایت شده است، خیلی ناراحت شــدم و امروز صبح با امین علوی دیگر بازیکن پیام مشــهد تلفنــی صحبت کردم و او بــه من گفت که موســوی شــکایتی نکرده اســت. ولی باز هم سعی کردم با خود موســوی صحبت کنم و خوشــبختانه در تماســی تلفنــی خود شــخص موســوی به من گفت که من شــکایتی نکردم و به کالنتری نرفتم و شاید شیخاالســالمی این کار را انجام داده است. در نهایت خودم به شیخاالسالمی زنگ زدم و زمانی که مدیرعامل پیام مشــهد فهمید از من شــکایت کرده اســت، گفت با کالنتری تماس گرفته و شکایتش را پس گرفته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.