عامل‌تیم‌ارومیه‌هر‌کاری‌دلش‌م‌یخواست‌کرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرعتیزن ملیپوش تیم والیبال پیام خراسان میگوید حدود ۵۴ دقیقــه بازی متوقف شــد و در این بین تماشــاگران تلفن همراه خــود را میآوردند تا داور بتواند صحنه مــورد نظرش را ببیند و نظر بدهد. ما این صحنهها را باور نمیکردیم و وســط زمین نشسته و فقط میخندیدیم!

سیدمحمد موسوی در مورد حاشیههای دیدار تیمهای شهرداری ارومیه و پیام خراســان در هفته ششــم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشــور گفت: «واقعا نمیدانم چه باید بگویم که حق مطلب ادا شود. فکر میکنم بازی از دست داور خارج شده بود، چون داوران خط بسیار مغرضانه پرچم میزدند و با توجه به جوی که وجود داشــت داور هم جرات نداشت نظر آنها را رد کند.»

او ادامه داد: «من کاویان، داور این مسابقه را به خوبی میشناسم و میدانم داوری نیســت که بخواهد مغرضانه سوت بزند. داوران خط چندین بار خطاهای ســر دفاع، داخل و بیرون بــودن توپ و ... را به اشتباه پرچم زدند و همه ما را کالفه کرده بودند.

داوران معموال در چنین مواردی اگر خودشــان صحنه را دیده باشند نظر داوران خط را رد کرده و نظر خودشان را اعالم میکنند اما در بازی ما داور دستور تکرار میداد؛ کاری که چندان در والیبال دنیا عرف نیست، چون یا داور صحنه را دیده که نظر خودش را میدهد یا ندیده و به نظر داوران خط اعتماد میکند.»

ســرعتیزن ملیپوش تیم والیبال پیام خراسان به اتفاق عجیب داوری این بازی نیز اشــاره کرد: «بازی میتوانست با نتیجه ۳ بر یک به ســود ما تمام شود اما باز هم شــاهکار داوران خط موجب شد کار به ست پنجم برسد.

زمانی که بازی در ســت پنجم متوقف شد، چند نفر از مسووالن تیم پریدند وســط زمین و مربی آنهــا دور زمین میدوید! حدود ۵۴ دقیقه بازی متوقف شــد و در این بین تماشــاگران موبایلهای خود را میآوردند تا داور بتوانــد صحنه مورد نظرش را ببیند و نظر بدهد. مــا ایــن صحنهها را باور نمیکردیم و وســط زمین نشســته و فقط میخندیدیم!»

موسوی ادامه داد: «به حاتمی، ناظر بازی گفتم که از داور بخواهد تا زودتر تکلیف مسابقه را مشخص کند که او هم این کار را کرد. زمانی که حاتمی درخواستش را اعالم کرد، داور از سکوی خود پایین آمد و به سراغ دوربینهای صدا و سیما رفت تا از آنجا بتواند صحنه را دیده و اعالم نظر کند! بعد از ۵۴ دقیقه دستور به تکرار آن امتیاز داد.»

وی در مورد درگیری با کارمند شــهرداری ارومیه در پایان بازی نیز گفت: «زمانی که من مشغول صحبت با داور بودم یک فرد سندار به سمت من حمله کرد که از عوامل تیم شهرداری ارومیه بود. زمانی که با این صحنه روبهرو شدم هیچ واکنشی نداشتم و فکر میکنم فیلم این صحنه هم موجود باشد. او هر کاری که دلش خواست کرد؛ فحش داد، رفتار زنندهای داشــت و در نهایت مرا هم هل داد. من هم چون او را میشناختم صبر کردم تا پایان بازی و شکایت نامهای نوشتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.