وقتی رییس فدراسیون هم به آب میزند!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم ملــی نجات غریــق در حالی این هفته برای شــرکت در رقابتهای قهرمانی جهان عازم اســترالیا میشــود که «ایلخان نوری»، رییس فدراســیون نجات غریق هم یکــی از نمایندگان ایــران در این رقابتها خواهد بود.

تیم ملی نجات غریق ایران قرار اســت طی چند روز آینــده در رقابتهای قهرمانی جهان که در کشور استرالیا برگزار خواهد شد با ترکیب محمد ناظری، حمید قدســینژاد، سهیل آشــتیانی و رضا قاســمی به مصاف حریفان جهانی خود برود.

گفتنی است، باتوجه به تایید خروج ۴ ورزشکار از سوی شــورای برون مرزی (یک دونده و ۳ شــناگر) و الزام بــرای حضور ۴ شناگر در این دوره از رقابتها؛ ایلخان نوری بهعنوان عضو کمیســیون ورزش فدراسیون جهانی نجات غریق بــرای تیم ملی ایران به آب خواهد زد.

باتوجه به اینکــه او خود دارای چندین مدال طال، نقره و برنز قهرمانی جهان اســت و در همــان تاریــخ برگزاری مســابقات در استرالیا حضور دارد، بهعنوان نماینده پنجم و چهارمیــن شــناگر ایران در ایــن دوره از رقابتها شرکت خواهد کرد!

اینطور که به نظر میرسد مسووالن این فدراســیون با توجه به محدودیت در اعزام و همینطور مشــکالت مالی، مجبور به این کار شدهاند و حاال رییس تازهوارد این فدراسیون که پس از سه دهه جای میرسلیم را گرفت، بهعنوان شناگر به آب خواهد زد.

تیم ایران در دوره گذشته این رقابتها که دو ســال، یک بار برگزار میشود، به یک نقره و دو برنز رســیده بود کــه یکی از این برنزهــا را هم خود ایلخان نوری به دســت آورده بود!

محمد ناظری در ۰۰2 متر بامانع مدال نقــره، ایلخان نوری در ۰۰2 متر با مانع برنز و حمید شــبانگیز در ۰۵ متر حمل آدمک مدال برنز رقابتهای دوره گذشــته قهرمانی جهان را به دست آوردند.

الزم به ذکر است تیم ملی نجات غریق کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در سال 8۱۰2 صبح امروز شیراز را به مقصد آدالید استرالیا ترک خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.