تایید صالحیت ۴ کاندیدا برای ریاست فدراسیون ورزش کارگری

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

از ســوی وزارت ورزش و جوانــان از بیــن ۷ کاندیدای شــرکت کننده برای ریاســت فدراســیون ورزش کارگری، تنها ۴ نفر تایید صالحیت شدند. انتخابــات فدراســیون آماتور ورزش کارگری نیمه اول آذر برگزار میشــود و برای شــرکت در انتخابات ریاســت فدراســیون آماتور ورزش کارگری از بین ۷ کاندیدایــی که ثبتنام کرده بودند صالحیت ۴ نفر از ســوی وزارت ورزش و جوانــان مورد تایید قــرار گرفت. محمود علیزاده (نایب رییس فدراســیون ورزشهای روستایی و عشایری و مدیر کل پیشین ورزش وزارت کار)، محمد ســلطانی (معاون مدیر کل ورزش وزارت کار اســتان تهران در امور مجامع)، احد پورایرانی (رییس پیشــین ورزش کارگری اســتان اردبیل)، مهدیحامد حاجیپور (مســوول مجموعه ورزش کارگری شــهید معتمــدی)، حمیدرضا محمدی (سرپرست هیات ورزش کارگری استان خراسان رضوی)، محمدرضا بهادران (مســوول ورزش محالت در سازمان ورزش شهرداری) و جواد رمضی (سرپرســت فدراســیون آماتور ورزش کارگری) کاندیداهای شرکتکننده در انتخابات ریاســت فدراســیون آماتور ورزش کارگری بودنــد که از بین این ۷ کاندیدا، تنها صالحیت محمود علیزاده، محمد سلطانی، مهدیحامد حاجیپور و جواد رمضی از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تایید صالحیت قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.