کاش‌خبر‌می‌دادند‌کمک‌م‌یکردیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نشســت عمومی و ســاالنه کنفدراســیون آســیایی تیراندازی در حالی به میزبانی کویت به پایان رســید که از ایران هــم علی دادگر رییس فدراسیون و هم سیدمهدی هاشمی رییس سابق در آن حضور داشــتند. ســیدمهدی هاشمی که مدتــی همه از او بیخبر بودند حاال یک بار دیگر با حضور در این نشست نامش بر سر زبانها افتاد. او در خصــوص حضورش در کویت و این اجالس آســیایی گفت: «این جلسه نشســت عمومی و ساالنه فدراسیونهای آسیایی بود که همزمان با آن جلسات هیات رییســه، کمیتههای اجرایی و مسابقات هم برگزار میشد.

در جلسه هیات رییسه قبلی دکتر ندا نوذری بهعنوان سرپرســت کمیته پزشکی انتخاب شده بود که میبایســت برای ریاســت ایشان در این کمیته موضوع به تصویب مجمع عمومی میرسید کــه خوشــبختانه این اتفاق افتاد و یک کرســی آســیایی برای تیراندازی کشــورمان کسب شد. همچنین در این نشســت در خصوص رقابتهای آتــی تیراندازی در قاره آســیا بحث و تبادل نظر و مقرر شــد تا مســابقات ســال ۹۱۰2 در چین تایپه (کلیه رشــته ها)، قزاقستان(اهداف پروازی) و قطر برگزار شــود.» هاشمی در خصوص کسب کرسیهای آســیایی و اهمیت آن برای تیراندازی ایران ادامه داد: «متاســفانه فدراسیون ما خنثی است و حالت رکود و سکوت خاصی گرفته است. ما در گذشته مدام به دنبال کسب کرسی در آسیا بودیم اما حاال برخی از آنها را به دالیل مختلف از دســت دادهایم و به نظر میرسد هیچ حساسیتی نیز برای کسب کرسی وجود ندارد.»

رییس سابق فدراسیون تیراندازی با اشاره به لغو اعزام تیراندازان به مسابقات آسیایی در کویت گفت: «ما در گذشته همیشه بهترین حضور را در رقابتهای کویت داشتیم. کویت فاصله نزدیکی با ما دارد و رابطه خوبی بین ما و آنها برقرار اســت و میتوانستیم با هزینه کمی جبران برخی ناکامیها را داشــته باشیم. تعامالتی که میتواند حداکثری باشــد به حداقل رسیده اســت. در گذشته ما از جایگاه نایب رییســی اســتفادههایی میکردیم و رایزنیهای خوبی داشــتیم اما حاال نمیبینم که از این کرســیها و جایگاهها استفادهای شود. در این دوره اعالم میکنند که تیم به علت دیر اقدام کردن ویزا نگرفت ولی ســوال من این اســت که چرا باید اینطور شــود و چرا هیچ کمکی مطالبه نکردند تا ما هم هماهنگیهایی کنیم و مشــکل حل شود؟!»

او در خصــوص پرونــده شــکایت خود در دیوان عدالــت اداری و مختومه بــودن یا نبودن این پرونده ادامــه داد: «من موضوع را رها نکردم و از طریــق مجلس شــکایتم را پیگیری میکنم. متاســفانه دیوان عدالت اداری به لحاظ مصلحت موضوع اخطار ۰۱ روزه و بحث انفصال از خدمت را پیگیری نکرد اما من هم از شــکایتم صرفنظر نکرده ام. هم فدراســیون جهانی و هم آسیایی از ما سوال کردند که چرا موضوع را به آنها منعکس نکردیم، البته هدف ما این نبوده و نیست و همیشه به دنبال حل موضوع در داخل کشور بودیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.