قهرمانان‌بی‌طال‌

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در رقابتهــای کاراتــه قهرمانــی جهان 8۱۰2 اسپانیا، بهمن عســگری به مدال طال رســید اما ســجاد گنجزاده به مــدال نقره و پورشیب به مدال برنز رضایت دادند.

در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی جهان 8۱۰2 اسپانیا، بهمن عسگری نخستین مدال طال را برای کاراته به دســت آورد اما ســجاد گنــجزاده با شکســت در دیــدار فینال وزن ۴8+ کیلوگرم به مدال نقره رســید و ذبیحا... پورشــیب کاپیتــان تیم ملی کاراتــه ایران با برتــری در دیدار ردهبندی بــه مدال برنز این رقابتها دست یافت.

در ادامــه مبارزات روز پنجم از بیســت و چهارمیــن دوره رقابتهای کاراتــه قهرمانی جهان، بهمن عســگری در مبارزه پایانی وزن ۵۷- کیلوگــرم به مصــاف «لوئیچی بوســا» از ایتالیا رفت و با کســب پیروزی موفق شــد نخســتین مدال طالی ایــران در این دوره از رقابتها را به نام خود ثبت کند.

وی بــا برتری مقابل «ویلیــام انگمن» از سوئد، «لی فالی» از چین، «یرمک آینازورف» از قزاقســتان، «عبدالرحمان سنه» از سنگال، «کن نیشی مورا» از ژاپن و «بسالن میزوف» از روسیه راهی مبارزه پایانی شد.

گنــجزاده کاراتــهکای وزن ۴8+ کیلوگرم تیم مردان در مسابقه فینال به مصاف «جاناتان هورنه» از آلمان رفت که ۵ بر 2 شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

گنجزاده پیش از ایــن ابتدا با نتیجه 6 بر صفر از سد «عادیلت شادیکانوآ» از قرقیزستان گذشــت و در دور دوم بــا نتیجــه ۳ بر صفر مقابل «لوکا کاســتا» از بلژیک به برتری دست یافــت. او در دور ســوم نیز با نتیجــه 6 بر ۴ مقابل «برایان ایر» آمریکایی پیروز شــد تا به مصاف نماینــده ترکیه برود. او در مقابل «آلپ ارسالن یاماناوغلو» نیز ۴ بر 2 به برتری دست یافت تا به مرحلــه نیمهنهایی صعود کند و در دیدار نیمهنهایی نیز با نتیجه 8 بر یک از ســد «الکساندر شینتســین» از روسیه گذشت و به دیدار نهایی صعود کرد.

اما پورشیب کاپیتان تیم ملی کاراته مردان در وزن ۴8- کیلوگــرم در آخرین دیدارش به مصاف «دانیل یولداشــف» از قزاقستان رفت و با نتیجــه ۳ بر صفر به برتری رســید و مدال برنــز را از آن خود کرد. او پیــش از این ابتدا با نتیجه 2 بر یک از ســد «پابلو آرنس زاپاتا» از اســپانیا گذشــت، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر «کامران مدنی» از آمریکا را شکســت داد تا حریف «گریک آندرســون» از اسکاتلند در مبارزه سومش شــود که 8 بر صفر این رقیب خود را نیز شکست داد.

پورشــیب در مرحله بعد بــا نتیجه 6 بر ۵ مغلوب «والری چوبتار» از اوکراین شــد اما با صعود کاراتهکای اوکراینــی به دیدار نهایی پورشیب در جدول شــانس مجدد با برتری ۳ بر صفر مقابل «عبدالهد سیســه» از سنگال به مسابقه ردهبندی راه یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.