انتخابات‌فدراسیون‌کشتی‌خیلی‌زود‌برگزار‌م ‌یشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرست فدراسیون کشــتی اعالم کرد خودش فعال برنامهای برای حضور در انتخابات فدراسیون کشتی ندارد. حمید بنیتمیم در حالی سرپرســتی فدراسیون کشتی را برعهده گرفته که برخی از هیاتها در تالش هســتند تا او بهعنوان رییس فدراســیون هم فعالیت کند. این در حالی اســت که مهمترین مسوولیتی که سرپرســت فدراسیون دارد، فراهم کردن شــرایط برای برگزاری انتخابات اســت. حمید بنیتمیم درخصوص انتخابش از سوی مجمع کشتی بهعنوان سرپرست فدراسیون گفت: «امیدوارم در این بخش بتوانم اثرگذار باشــم. چیزی که در این مدت اهمیت دارد، این اســت که بتوانیم خیلی سریع زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کنیم و رییس جدید فدراســیون انتخاب شود تا با قدرت کار را برای المپیک 2020 توکیو پیش ببریم. هدف ما و وزارت ورزش این اســت که زودتر وضعیت فدراسیون تعیینتکلیف شــود.» او در پاســخ به این ســوال که چه زمانی اســتارت کارها برای آغاز فرآیند برگزاری انتخابات زده میشــود، ادامه داد: «امروز و فردا هماهنگیهای الزم را بهعمــل میآوریم تا زمینه ثبتنــام از کاندیداها فراهم شــود. طبیعتا ثبتنام هم یک مدت مشــخص دارد و افراد تــا 10 روز میتوانند نســبت بــه این قضیه اقــدام کنند. ســپس وزارت ورزش در زمانی حــدود 20 تا 45 روز بعد از ثبتنام، تایید صالحیتهــا را اعالم میکند و بعد از آن باید زمان برگزاری انتخابات مشخص شود. امیدوارم در این خصوص هر چیزی که به صالح کشتی است، اتفاق بیفتد.» بنیتمیم درمورد اینکه آیا برای ریاســت فدراسیون کشتی در انتخابات ثبتنام میکند، گفت: «هنوز هیچ برنامهای در این خصوص ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.