رونالدو: شکست مقابل منچستریونایتد در بهترین زمان ممکن بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

کریســتیانو رونالدو، مهاجم یوونتوس در آســتانه بازی با میالن گفته که شکست مقابل منچستریونایتد تاثیر خوبی روی یووه خواهد گذاشت.

تیم ســابق رونالدو توانست در تورین با گلهای دقایــق پایانی، یوونتوس را2 بر یک شکست دهد. یوونتوس در هر سه بازی پیشــین خود در اروپا پیروز شده بود و در لیگ هم در 11 مسابقه، 10 برد کسب کرده بود.

رونالدو گفت: «شکســت هرگز خوب نیســت اما شاید این شکســت در بهترین زمان ممکن از راه رســیده باشــد. ما تیمی عالی داریم. ما صدرنشــین گروه هستیم و مطمئنــم بهعنوان تیــم اول از گروه صعود خواهیم کرد.»

یــووه همچنیــن هفته پیــش مقابل کالیــاری نزدیک بــود در دقایق پایانی گل تســاوی را دریافت کند اما اینطور نشــد و آنها یــک گل دیگر هم زدند و بازی را 3 بر یک بردند. جورجیــو کیهلینی، مدافع یووه میگوید: «اگر میخواهیم به فینال مادرید برســیم، باید از بازی مقابل منچستریونایتد درس بگیریم چون مساله بر سر جزییات ریز است. باید این بازی را بهراحتی میبردیم اما ما هنوز مدعی هســتیم و بهتر اســت حاال ببازیم تا اینکه بعدتر شکســت بخوریم اما باید بهتر از این عمل کنیم. این باخت باعث میشود یکی دو درجه پایینتر بیاییم.»

میــالن در بازی بــا یوونتوس چندین بازیکــن خــود را به دلیــل مصدومیت در اختیار ندارد. ماسیمیلیانو آلگری، مربی یووه میگوید: «ما باید همیــن حاال خودمان را پیدا کنیم چون بازی مهمی در خانه میالن پیــش رو داریم. ما باید به تالش خود ادامه بدهیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.