تماشاگران را تشویق کن پول بگیر!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

انتقــال نیمار از بارســلونا به پاری ســنژرمن بار دیگر خبرساز شده است. فوتباللیکس اســناد جدیدی را درباره نیمار به رســانهها داده اســت. روزنامه اشــپیگل کــه این اســناد را منتشــر کرده، نوشــته که هزینه انتقال نیمار به پیاسجی در واقــع 252 میلیون یورو بوده، نه 222 میلیون یورو اعالمشــده. پیاسجی 222 میلیون یورو به بارسلونا داد تا قرارداد نیمار را فســخ کند، چرا که ایــن مبلغی بود که در قرارداد نیمار با بارســلونا بهعنوان مبلغ فسخ در نظر گرفته شده بود. آنها همچنین عالوه بر این مبلغ، دو بار کمیســیون دادند: یک بار به پینی زهاوی که نقشی کلیدی در انجــام این انتقال داشــت و یک بار هم به نمایندههای نیمــار که در میان آنها نام پــدر نیمار هم دیده میشــود. هر دو کمیســیون 10/7 میلیون یورو بوده است.

پیاسجی همچنین به ســانتوس، باشــگاه پیشــین نیمار پول داده است. نیمــار در آکادمــی جوانان ســانتوس پــرورش یافــت و به ایــن ترتیب، پنج درصد از مبلغ انتقال او به این باشــگاه رســید و آنها 8/7 میلیون یورو بهعنوان حق رشد به ســانتوس پرداختند. تمام این هزینهها همراه با مبلغ فسخ قرارداد نیمار به بارســلونا پرداخت شد. به این ترتیــب مبلغ کامــل انتقــال او 252 میلیون یورو بوده است، نه 222 میلیون یورو که پیاسجی اعالم کرده است.

همچنین خبر دیگری که منتشــر شده این اســت که نیمار در قرارداد با پیاسجی، ســاالنه 25/5 میلیون یورو پس از کســر مالیــات دریافت میکند و اگر رفتار صحیحی داشــته باشــد، 5 میلیون یورو بیشــتر هم میگیرد. این بازیکن قراردادی پنجساله با پیاسجی دارد و بــه این ترتیــب، در پایان مدت قراردادش مبلغ هنگفتی دریافت کرده اســت. به این ترتیب نیمــار اگر رفتار اشــتباهی نداشته باشــد، ساالنه 30/5 میلیــون یــورو دریافتی خالــص دارد. همچنین مشــخص شده که این باشگاه کل هزینه مالیات بازیکنانش را پرداخت میکند.

فوتباللیکس گزارش داده بود که اگر نیمار طرفداران پاری سنژرمن را در انتهای مسابقه تشویق کند، در پایان هر مــاه 375 هزار یورو دریافت میکند اما نیمار در اینستاگرام این خبر را تکذیب کرده و گفته این خبری دروغین است.

طبــق اعــالم فوتباللیکس، تیاگو ســیلوا بابــت تشــویق طرفــداران در انتهای هر مسابقه، ماهانه 33هزار یورو میگیرد و این مبلغ برای نیمار بســیار بیشتر از این هم هست. به گزارش آنها، اگر بازیکنان مقــررات خاصی را رعایت کنند، میتوانند پول بیشتری از باشگاه بگیرند. برای مثــال، اگر نیمار در طول سال، در رســانهها از تصمیمات مربیان پاری سنژرمن انتقاد نکند، 2/5 میلیون یورو در پایان سال دریافت خواهد کرد.

پیاسجــی بالفاصلــه بــه این خبرهــا واکنــش نشــان داده و اعالم کــرده که تشــویق هــواداران یکی از قوانین پرشماری اســت که بازیکنان باید رعایت کننــد. آنها همچنین باید قواعد دیگری را هم رعایت کنند، مانند اینکه بهموقع حاضر شوند، به رسانهها احترام بگذارند و در مسابقاتی که پاری ســنژرمن هم در آنها حضــور دارد، شرطبندی نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.