ونگر: باید به آنری زمان داده شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال به دفاع از تیری آنری، آنری نیز نتایج خوبی با این تیم کسب نکرده و در 5 بازی اولش ســرمربی موناکو و شاگرد ســابقش پرداخت و مدعی شد که او در کسب پیروزی ناکام بود. بایدبهکارشدراینتیمادامهبدهد. ونگرگفت:«بهنظرمآنریدانشودرکدرستیداردولی

مهاجم سابق آرســنال و تیم ملی فرانسه بهعنوان دستیار وقتی مربی تیمی میشوید، همیشه دو وجه وجود دارد. در ابتدا روبرتو مارتینس در تیم ملی بلژیک فعالیت میکرد و توانســت باید تاثیر روانی مثبتی داشــته باشید و سپس به کارتان ادامه عنوان سومی جام جهانی را کسب کند. پس از ناکامی لئوناردو دهید. بنابراین، در حال حاضر او بدشانس بوده که نتوانسته تاثیر ژاردیم در کســب پیروزی در 10 بازی پیاپــی، در نهایت او از اولیه مثبتی داشــته باشــد و باید به او زمان داد. این مهمترین مربیگری موناکو اخراج شد و آنری جایش را گرفت. با این حال، چیز است. اگر به او زمان داده شود، اوضاع درست خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.