دوری دوماهه موساکیو از میالن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

میــالن اعالم کرد که مدافــع این تیم، متئو موســاکیو به دلیــل مصدومیت زانو تا دو ماه خانهنشــین خواهد بود. موســاکیو در تســاوی یک بر یک پنجشــنبه مقابل رئال بتیــس در لیــگ اروپــا، پس از برخــورد با همتیمیاش فرانک کســیه به شــکل بدی به زمیــن خورد طوری کــه بازیکنان حاضر در میدان وحشــتزده خواهــان ورود هرچه سریعتر پزشــکان به زمین بازی شدند و به نظر میرســید که او بــرای لحظاتی بیهوش شــده است. اکنون باشــگاه میالن در سایت رســمی خــود توضیحاتــی دربــاره مدافع آرژانتینیاش ارائه کرده است. در بیانیه سایت میالن آمده که به دلیل ضربهای که به زانوی راست موساکیو وارد آمده است، رباط صلیبی او آســیب دیده که نیاز به محافظت دقیق به مدت 6 تا 8 هفته دارد. در همین حال باشگاه میالن اعالم کرده اســت که معاینات صورت گرفته روی ســر او نشان میدهد که آسیبی جدی به او وارد نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.