لیپی: شکست یووه مقابل یونایتد اتفاقی بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

یــووه در حالــی با میــالن روبهرو میشــود که در آخرین دیدار خود، برابر منچســتریونایتد باخــت. مارچلو لیپی، مربی اسطورهای یوونتوس اما تاکید کرد که این شکست اتفاقی بوده است.

او گفت: «به نظــرم یونایتد اتفاقی به پیروزی رســید. آنها 85 دقیقه دفاع کردنــد و میتوانســتند 4 گل دریافت کنند، یووه دو بار تــوپ را به تیرک زد. یونایتــد روی یک ضربه کاشــته و یک گل بــه خودی به پیروزی رســید. یووه به خاطر نخستین شکست، بخصوص به این شــکل، عصبانی است. مکس آلگری یکــی از بهتریــن مربیان جهان اســت. کسب دستاوردهای او کار آسانی نیست، حتی اگر دو فینال چمپیونزلیگی که در آنها شکســت خــورد را در نظر نگیریم. میتوانیم به او بگوییم بدشانس زیرا به 4 فینال رسیده و یکی از آنها را برده است. آلگری بــازی را خیلی خوب میخواند و تعویضهای هوشــمندانهای دارد. او در تیمش سیستم چرخشی را پیاده میکند زیرا باشــگاههای بزرگ بــه 20 بازیکن آماده نیاز دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.