میالن در آستانه جذب مدافع یووه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه میالن به عقد قــرارداد با مهدی بنعطیه مدافــع میانی مراکشــی تیم فوتبال یوونتوس نزدیک شــده اســت. طبق گزارش شــبکه اسپورت مدیاســت ایتالیا، بنعطیه که با بازگشــت لئونــاردو بونوچی بــه یوونتوس، اغلب روی نیمکت مینشیند، قصد دارد در ماه ژانویه بــا بانوی پیر خداحافظی کند. در همین حال این شــبکه مدعی شــده است که باشگاه میالن قصد دارد بنعطیــه را بهعنوان بازیکن قرضــی تا پایان فصل به خدمــت بگیرد و با او قراردادی ببندد که با پرداخت 15 میلیون یورو بــه یوونتوس امکان انتقال قطعــی این مدافع ملیپوش به سنسیرو را داشته باشد. بنعطیه 31 ســاله در این فصل برای یوونتوس تنها 5 بازی انجام داده چرا کــه این تیم اغلب اوقات بــا زوج لئوناردو بونوچی و جورجو کیهلینی در مرکز خط میانیاش به میدان رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.