منچسترسیتی دست نیافتنی است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورینیو اعتراف کرد که موفقیت منچسترســیتی دســت نیافتنی اســت اما از بحث دربــاره اینکه چطور این موفقیت حاصل شــده اســت خــودداری کــرد. مورینیو در آســتانه دربی منچســتر که ســیتی میزبان آن اســت، در پاسخ به این سوال که چه چیز در پشــت پرده موفقیتهای منچسترســیتی قــرار دارد، گفــت: «جــواب دادن به این سوال ســخت است چون من روی کار خــودم تمرکز دارم. اگر شــما میخواهیــد درباره ظرفیت فوتبــال آنها صحبت کنیــد، مــا میتوانیم صحبت کنیــم و ظرفیت فوتبــال با ســرمایهگذاری آغاز میشود. بعد از آن، البته کیفیت کار هم هست، همینطور سازماندهی.»

مورینیو در پاسخ به این ســوال که آیا تیمش در بازی امشب میتواند شانه به شانه رقیب همشهری رقابت کند، گفت: «میخواهیم تالشمان را بکنیم. نمیتوانم بگویم که مــا در انگیزههایمان موفق خواهیم بود، در اشــتیاقمان اما ما دو بازی سخت خارج از خانه مقابل دو تیم بسیار خوب انجام دادیم و توانستیم از آنها نتایج خوبی بگیریم. حتی اگر نتیجــه هــم نمیگرفتیم باز هــم در آن بازیهــا عملکرد خوبی داشــتیم و رویکرد تیم مثبت بود. با این حال حق با شماست. منچسترسیتی تیم بسیار قدرتمندی است.»

با منچستریونایتد برای غذا خوردن به یک رستوران ایتالیایی رفت اما تیپ او موقع بیرون رفتن بود که جلب توجه میکرد.

دیلی میل- آرســنال احتمال میدهد دنی ولبک به دلیل مصدومیت شدید مچ پا در بازی با اســپورتینگ لیســبون، تا آخر فصل نتوانــد بازی کند.

دیلی میل- سرخیو آگوئرو در آستانه بازی

برترین بازیکن ماه گذشته اللیگا انتخاب شد. مهاجم اروگوئهای با زدن 4 گل و دادن 2 پاس گل و هت تریک در ال کالسیکو کمک کرد بارسا در غیاب مسی به نتایج خوبی دست یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.