گواردیوال: من و مورینیو هر دو آدمهای خوبی هستیم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پپ گواردیوال دشــمن قدیمــیاش ژوزه مورینیــو را یک آدم خوب میداند. ســرمربی منچسترســیتی در آســتانه بــازی تیمش با منچســتریونایتد در ورزشــگاه اتحــاد، درباره اختالفات و جنگهای روانیاش با مورینیو که اوج آنها در زمان مربیگری آنها در اللیگا بود و در پاسخ به این ســوال که آیا خوشحال است که حواشی قبل از بازی برخالف سالهای قبل روی درگیری شــخصی این دو مربی متمرکز نیست، گفت: «خیلی از شما متشکرم. ممنونم. در نهایــت هر دو ما آدمهای خوبی هســتیم، بیشــتر از انتظار شما. االن وضعیت خیلی بهتر است. باور کنید.»

گواردیوال با اشاره به دو برد ارزشمند اخیر منچســتر یونایتد در لیگ برتر و پس از آن در لیگ قهرمانــان مقابل یوونتوس ادامه داد: «در 9 سال اخیر هیچ تیمی نتوانسته بود یوونتوس را در تورین شکســت دهد و این نشان میدهد که این تیم چقدر قوی اســت. منچستریونایتد تا 10 دقیقــه پس از گل کریســتیانو رونالدو مشــکل داشــت اما با کلی تعهد، بسیار ثبات داشــت و بدون توپ جنگنــده بود. چند هفته پیش در اســتمفوردبریج مقابل چلسی هم که یکی از ســختترین مکانهاســت، آنها تقریباً بازی را برده بودند. همیشــه کار سخت است. در تاریخ منچسترسیتی شکست دادن یونایتد کار سختی بوده است و آنها بیشتر ما را شکست دادهاند اما این رقابت خوبی اســت و ما شانس خوبی برای گرفتن 3 امتیاز داریم. ما مخصوصاً تــالش میکنیم که بازی خوبــی انجام دهیم. بــا بازیکنان درباره اینکه حــدس میزنیم چه اتفاقی میافتد صحبــت خواهیم کرد و به آنها پیشــنهاد میکنیم چه کاری باید انجام دهیم کــه بازی را ببریم. ما باید خوب بازی کنیم. در فوتبال فقط یک چالش هســت و آن این است که خوب بازی کنی و موقعیتهای بیشــتری برای بردن بازی داشــته باشــی. تیمهای طراز اول؛ شــما نمیتوانید تصــور و دربارهاش فکر کنید کــه 90 دقیقه حیرتآور بــازی کنند و موقعیت نداشته باشند.»

در آخرین بازی دو تیم در ورزشگاه اتحاد، منچستریونایتد 3 بر 2 برد و قهرمانی سیتی را به تأخیر انداخت. گواردیوال ادامه داد: «در 75 دقیقه اول بازی قبلیمان ما سوار بر بازی بودیم و االن هم دوست دارم همان کار را تکرار کنیم اما یونایتد فصل گذشته به ما نشان داد که 01، ‪20 51،‬ دقیقه الزم دارد تا کلی موقعیت بسازد. وضعیــت این تیم وقتی که تــوپ را در اختیار دارد و بــا آن بازیکنان هجومــیاش فوقالعاده اســت. باید خیلی خوب و پرمهــره دفاع کنی چــون آنها در ضربات شــروع مجدد از ما بهتر کار میکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.