تقیپور: بازی دلچسب نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اســماعیل تقیپور، ســرمربی تیم فوتســال مس ســونگون از اینکه تیمش توانســت مقابل ارژن شــیراز به پیروزی برســد و همچنــان در جمــع مدعیان قهرمانی باشــد، خوشــحال است: «بازی را خوب شــروع نکردیــم و تیم ارژن هم بهخوبی دفاع میکــرد. بچههای ما میل به گل زدن داشــتند اما نتوانستیم توپ را وارد دروازه حریــف کنیــم. روی یک ضربه ایستگاهی دروازهمان باز شد و روند بازی تغییر کرد. پس از گل حریف، چند موقعیت خوب داشــتیم و خدا را شکر با تساوی در نیمه نخست به رختکن رفتیم. در نیمه دوم با تغییر تاکتیک بهدنبال باز کردن دفاع حریف بودیم که موفق شدیم و به گل هم رســیدیم اما بازی آنطور که باید دلچسب نبود.»

تقیپــور درمــورد بازی آتــی تیمش مقابل شهروند ســاری میگوید: «همانطور که میدانید بازی مقابل شهروند در ساری سخت اســت. تماشــاگران و زمین ساری شرایط بازی با شــهروند را نسبت به سایر حریفان تغییر میدهــد. تمام تالشمان را بــهکار میبندیم تا بتوانیم با دســت پر به تبریز برگردیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.