حمله کیروش به رکورد ساسان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کیروش اســتنلی، مهاجم برزیلی کــه فصــل پیش هــم زیر نظــر امیر قلعهنویی بازی میکرد، در این هفتهها عملکرد فوقالعادهای داشــته و مهاجم اول تیمــش به حســاب میآید. گرچه کیروش اســتنلی در این فصل در هر 11 بازی سپاهان به میدان رفته اما این بازیکن در 5 هفته نخســت رقابتهای لیــگ برتر پایش به گلزنی باز نشــد و در هفته ششم برابر پارس جنوبی جم، نخستین گل خود را در این فصل بهثمر رســاند. پــس از این بــازی دیگر روند گلزنیهای او متوقف نشد و این مهاجم برزیلی در 6 بازی متوالی توانست برای زردپوشان اصفهانی گل بزند.

کــیروش اســتنلی بــا گلزنی در نیمــی از بازیهــای ســپاهان در این فصل توانســت به اندازه کل بازیهای فصل گذشــته خود در ذوبآهن دروازه حریفان را بــاز کند. این مهاجم در 21 بازی که فصل گذشــته برای ذوبآهن انجــام داد، ۹ گل زد؛ آماری که در این فصل پس از انجام تنها 11 بازی توسط استنلی به ثبت رسیده است.

گلزنی کیروش استنلی در 6 بازی متوالی او را در آســتانه برابری و حتی ثبت یک رکورد جدید در لیگ برتر قرار داده. این مهاجــم بلندقامت در صورت گلزنــی در بازی آینــده تیمش به آمار گلزنی در 7 بازی متوالی میرســد و با رکورددار لیگ برتر ایران در این زمینه مساوی خواهد شد.

در حال حاضر، ساســان انصاری دیگر مهاجم سپاهان، در زمان حضورش در فوالد خوزستان موفق شد در 7 بازی متوالی برای تیمــش گل بزند و از این نظــر در تاریخ لیگ برتر ایران بهتنهایی رکورددار باشــد. حاال کیروش استنلی بهترین فرصت برای رســیدن به رکورد ساســان انصاری را دارد و میتواند با او در این زمینه برابر شود.

البته این آمار مربوط به رقابتهای لیگ برتر ایران است. کیروش استنلی حتی در صورت عبور از رکورد ساســان انصاری از نظر گلزنی در بیشترین بازی متوالــی، باز هم یک مانــع دیگر پیش رو خواهد داشــت. در تاریخ رقابتهای باشگاهی فوتبال ایران در تمامی ادوار، رکورد نادر دستنشــان هنــوز پس از سالها دستنخورده باقی مانده و هیچ بازیکنی نتوانسته با آن برابری کند. نادر دستنشان در رقابتهای جام آزادگان توانســته بود در ۸ بازی متوالی ۹ گل برای نســاجی مازندران بهثمر رسانده و از این نظر همچنان رکــورددار گلزنی متوالی در تاریخ فوتبال باشگاهی ایران شناخته میشود.

کــیروش اســتنلی در این فصل یکی از بازیکنان کلیدی ســپاهان بوده و نشان داده امیر قلعهنویی بیجهت به او اعتماد نکرده است. در فوتبال ایران، اگر یــک مهاجم 5 هفتــه متوالی گل نزند، یا به نیمکت تبعید میشــود و یا در بدبینانهترین حالت در فهرست مازاد قرار میگیرد. در سپاهان و با وجود امیر قلعهنویی، این اتفاق رخ نداد. او به خرید برزیلی خود اطمینان کرد، 6 هفته پای او ایستاد و در نهایت ثمرهاش را دید.

مهاجــم برزیلی ســپاهان که حاال بهترین گلزن لیگ هجدهم محســوب میشــود، بــا امیــدواری فراوانــی به بازیهای بعد نگاه میکند. او میخواهد 2 عنوان فردی را کســب کنــد؛ ابتدا کفش طال و ســپس شکســتن رکورد ساسان انصاری و نادر دستنشان. با این آمادگی و روند رو به رشدی که کیروش استنلی آغاز کرده و در هفتههای اخیر ادامهاش داده، بعید نیســت این برزیلی همه رکوردها را به نام خود ثبت کند و در تاریخ لیگ ایران ماندگار شود.

گلزنی کیروش استنلی در 6 بازی متوالی او را در آستانه برابری و حتی ثبت یک رکورد جدید در لیگ برتر قرار داده. این مهاجم بلندقامت در صورت گلزنی در بازی آینده تیمش به آمار گلزنی در 7 بازی متوالی میرسد و با رکورددار لیگ برتر ایران در این زمینه مساوی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.